FOR OS SOM NETVIRKSOMHED OG DIG SOM KUNDE SKAL DER OVERHOLDES NOGLE REGLER

REGELSÆT MELLEM KUNDE OG KONSTANT

Her finder du de regelsæt, der er gældende for KONSTANT og dig som kunde:

Tilslutningsbestemmelserne beskriver de forhold, der er for tilslutning og brug af distributionsnettet.

Tilslutningsbestemmelser

Arkiv over tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftaler

Hvad du finder i tilslutningsbestemmelserne:

Del 1 indeholder generelle bestemmelser om aftaleforholdet mellem Kunden og Netselskabet, ansvar, behandling af personoplysninger, kundeklager mv.

Del 2 indeholder bestemmelser om Elinstallationer på Forbrugsstedet, Måling og aflæsning af Kundens elforbrug, Netselskabets adgang til Elinstallationer og Elanlæg på Kundens ejendom, Afbrydelse og genåbning af elforsyningen mv.

Del 3 indeholder bestemmelser om Tilslutning til Distributionsnettet, Ændringer i Nettilslutningen, Forsyning af andre Kunder via Elanlæg på Kundens ejendom, Betaling af tilslutningsbidrag mv.

Forsyningstilsynets metodegodkendelse

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for A0-kunder (29. maj 2020)

Forsyningstilsynes godkendelse af metode for nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang (13. maj 2020)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet (11. januar 2019)

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet til varmeproduktion 2018*

* Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet) har dateret aftalen den 22. september 2016. Datering af aftale er officielt den 21. november 2017.

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet (23. november 2015)

Forsyningstilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tilslutningsbidrag (23. december 2019)

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) godkendelse af metode for fastsættelse af nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige rum (19. juni 2018) 

ENGROSMODELLEN

REGELSÆT MELLEM EL-LEVERANDØRERNE OG KONSTANT

Her finder du de regler, der gælder fra den 1. april 2016 under Engrosmodellen. Reglerne er forlagt og godkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet).

Standardaftalen mellem el-leverandøren og KONSTANT, regulerer forholdene parterne imellem ved brug af elnettet. Aftalen er i overensstemmelse med branchestandarden.

Standardaftalen

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) metodegodkendelse af Standardaftalen


Servicevilkårene er et supplement til Standardaftalens bestemmelser, og er en uddybning af serviceniveauet mellem el-leverandøren og KONSTANT.

Vilkårene er i overensstemmelse med branchestandarden.

Servicevilkår

Forsyningstilsynets (tidl. Energitilsynet) metodegodkendelse af Servicevilkårene

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning. 

 

VI DRIVER VORES VIRKSOMHED ANSVARLIGT

ÅRSRAPPORT - INTERN OVERVÅGNING

Elforsyningslovens foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Det vil sige, hvordan virksomheden vil sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter (netvirksomheden) og kommercielle aktiviteter (f.eks. elsalg). Programmet beskriver endvidere hvordan kundekontakten udføres, samt hvordan kundernes data håndteres.

Program for intern overvågning

Hvert år offentliggør KONSTANT en årsrapport vedr. det interne overvågningsprogram. Den seneste årsrapport kan du finde her.

Årsrapport 2019

Arkiv over årsrapporter

DET ER IKKE BARE NOGET, VI SIGER

KVALITETS- OG ASSET MANAGEMENT-POLITIK

KONSTANT arbejder aktivt for at sikre kvaliteten samt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyningen. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de fornødne ressourcer stilles til rådighed, således at KONSTANT kan leve op til de stillede kvalitets- og miljøkrav.

Asset Management-politik
Vi anvender koordinerede Asset Management-principper til håndtering og styring af vores aktiver, så der sker en optimal balancering af risiko og økonomi, så vi sikre en samfundsmæssigt acceptabel leveringssikkerhed for vores ejere, både nu og i fremtiden.

Vi skal overholde alle juridiske, regulatoriske og miljømæssige forhold og regler, mens vi til stadighed vil holde fokus på bæredygtighed, samt høj sikkerhed for vores medarbejdere, ejere og offentligheden generelt.

Se hele KONSTANTs Asset Management-politik her.

Kvalitets- og Asset Management-certificering
KONSTANT er certificeret i DS/EN ISO 9001:2015 og DS/EN ISO 55001 Asset Management. Derudover er det et mål, at ledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og asset management-ledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne audits samt eksterne audits på udvalgte områder.

Vores kvalitets- og asset Management-ledelsessystemer er integrerede i KONSTANTs strategi.

Om KONSTANT Certificeringer

CERTIFICERINGER I PRAKSIS

KONSTANT

I KONSTANT vil vi være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

Vi skaber operationel excellence gennem procesoptimering, herunder insourcing og outsourcing.

Vi skaber en organisation, der sikrer værdi gennem innovation, dataanvendelse og IT.

Vi sikrer optimal udnyttelse af kapital (Asset Management).

KONSTANT behandler alle kvalitets- og asset management-spørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

KONSTANT vil være blandt de mest effektive elnetselskaber i Danmark samtidig med, at der fokuseres på høj leveringssikkerhed samt at opnå energibesparelser på det af myndighederne fastsatte krav.

KONSTANT afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vores produkter og serviceydelser samt sikrer, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

Vi inddrager vores bestyrelse, ejere, myndighederne og andre relevante interessenter ved fastsættelse af mål.

Risici og muligheder relateret til vores mål identificeres og styres på rette vis.

Der tages hensyn til hele livscyklussen af vores aktiver ved udarbejdelse af investerings- og vedligeholdelsesplaner, så disse er bæredygtige og omkostningseffektive og at de baseres på en optimal balancering af risiko, økonomi og ønsket serviceniveau

Gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi mindst mulig påvirkning af det eksterne miljø. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet.

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde.

Der udvikles en ressource- og uddannelsesstrategi, der passer med behovene i investerings- og vedligeholdelsesplanerne.

KONSTANT fastsætter generelle mål og kvalitetsmål og gør målene operationelle, således at der kan følges op ved en løbende evaluering, og der kan sikres løbende forbedringer.

 

ANSVARLIGHED OG GOD PRAKSIS

Code of Conduct

Der er truffet beslutning om, hvilke retningslinjer der skal følges for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller til sig selv og sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold - Code of Conduct.

Se KONSTANTs Code of Conduct og Leverandør Code of Conduct (link til anden side).

 

VI HEDDER KONSTANT

 

Fordi vi KONSTANT leder el.

Fordi vi KONSTANT arbejder på at udvikle vores interne kompetencer.

Fordi vi KONSTANT udbygger og udvikler vores elnet.

Fordi vi KONSTANT er til stede i hverdagslivet.