FOR OS SOM NETVIRKSOMHED OG DIG SOM KUNDE SKAL DER OVERHOLDES NOGLE REGLER

REGELSÆT MELLEM KUNDE OG KONSTANT (TIDL. NRGi NET A/S)

Her finder du de regelsæt, der er gældende for KONSTANT (tidl. NRGi Net A/S) og dig som kunde:

Tilslutningsbestemmelserne beskriver de forhold, der er for tilslutning og brug af distributionsnettet.

Tilslutningsbestemmelser

Arkiv over tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftaler

Hvad du finder i tilslutningsbestemmelserne:

Del 1 indeholder generelle bestemmelser om aftaleforholdet mellem Kunden og Netselskabet, ansvar, behandling af personoplysninger, kundeklager mv.

Del 2 indeholder bestemmelser om Elinstallationer på Forbrugsstedet, måling og aflæsning af Kundens elforbrug, Netselskabets adgang til Elinstallationer og Elanlæg på Kundens ejendom, afbrydelse og genåbning af elforsyningen mv.

Del 3 indeholder bestemmelser om tilslutning til Distributionsnettet, ændringer i Nettilslutningen, forsyning af andre Kunder via Elanlæg på Kundens ejendom, betaling af tilslutningsbidrag mv.

Energitilsynets metodegodkendelse

Energitilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet

Energitilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag

Energitilsynets godkendelse af metode for fastsættelse af tariffer for elektricitet til varmeproduktion 2018*

* Energitilsynet har dateret aftalen den 22. september 2016. Datering af aftale er officielt den 21. november 2017.

 

ENGROSMODELLEN

REGELSÆT MELLEM EL-LEVERANDØRERNE OG KONSTANT (TIDL. NRGi NET A/S)

Her finder du de regler, der gælder fra den 1. april 2016 under Engrosmodellen. Reglerne er forlagt og godkendt af Energitilsynet.

Standardaftalen mellem el-leverandøren og KONSTANT (tidl. NRGi Net A/S), regulerer forholdene parterne imellem ved brug af elnettet. Aftalen er i overensstemmelse med branchestandarden.

Standardaftalen

Energitilsynets metodegodkendelse af Standardaftalen


Servicevilkårene er et supplement til Standardaftalens bestemmelser, og er en uddybning af serviceniveauet mellem el-leverandøren og KONSTANT (tidl. NRGi Net A/S).
Vilkårene er i overensstemmelse med branchestandarden.

Servicevilkår

Energitilsynets metodegodkendelse af Servicevilkårene

VI DRIVER VORES VIRKSOMHED ANSVARLIGT

ÅRSRAPPORT - INTERN OVERVÅGNING

Elforsyningslovens foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Det vil sige, hvordan virksomheden vil sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter (netvirksomheden) og kommercielle aktiviteter (f.eks. elsalg). Programmet beskriver endvidere hvordan kundekontakten udføres, samt hvordan kundernes data håndteres.

Hvert år offentliggør KONSTANT en årsrapport vedr. det interne overvågningsprogram. Den seneste årsrapport kan du finde her.

Program mod diskriminerende adfærd 2016 

DET ER IKKE BARE NOGET, VI SIGER

KVALITETS- OG MILJØPOLITIK

KONSTANT arbejder aktivt for at sikre kvaliteten samt for at mindske miljøbelastningen fra energiforsyningen. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de fornødne ressourcer stilles til rådighed, således at KONSTANT kan leve op til de stillede kvalitets- og miljøkrav.

Kvalitets- og miljøcertificering
Det er KONSTANTs politik at efterleve kravene i DS/EN ISO 9001:2015 og på udvalgte områder miljøstandarden DS/EN ISO 14001:2015. Derudover er det et mål, at kvalitets- og miljøledelsessystemets effektivitet løbende forbedres.

Vores kvalitets- og miljøledelse betyder, at alle væsentlige arbejdsprocesser beskrives og dokumenteres. For at sikre, at dette rent faktisk sker, gennemføres interne audits samt eksterne audits på udvalgte områder.

Der er udarbejdet følgende kvalitets- og miljøpolitik for KONSTANT
KONSTANT vil være kendetegnet ved vores værdier, og vi arbejder for, at alle aktiviteter understøtter værdierne.

KONSTANT vil være blandt de mest effektive elnetselskaber i Danmark samtidig med, at der fokuseres på høj leveringssikkerhed samt at opnå energibesparelser på det af myndighederne fastsatte krav.

KONSTANT afdækker og reagerer på kundernes forventninger og ønsker til vores produkter og serviceydelser samt sikre, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

KONSTANT behandler alle kvalitets- og miljøspørgsmål om vores virksomhed i en åben og positiv atmosfære.

Gennem planlægning af vores aktiviteter sikrer vi mindst mulig, påvirkning af det eksterne miljø. Vi inddrager derfor miljøovervejelser i investeringsbeslutninger, projektering, ved indkøb og i kundearbejdet.

Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere er engagerede, loyale, kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde.

KONSTANT fastsætter generelle mål og kvalitetsmål og gør målene operationelle, så der kan følges op ved en løbende evaluering.

VI HEDDER KONSTANT

 

Fordi vi KONSTANT leder el.

Fordi vi KONSTANT arbejder på at udvikle vores interne kompetencer.

Fordi vi KONSTANT udbygger og udvikler vores elnet.

Fordi vi KONSTANT er til stede i hverdagslivet.

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.