ENERGISPAREPROJEKTET ER UDFØRT

UDBETALING AF TILSKUD

Når du har udført det energispareprojekt, som du har søgt om tilskud til hos KONSTANT Net A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, kan du få tilskuddet udbetalt. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde nedenstående elektroniske blanket.

Alternativt kan du maile dokumentationen til energibesparelser@konstant.dk eller sende den til KONSTANT Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus, Att.: Energibesparelser

 

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

INDSENDELSE AF DOKUMENTATION

Energibesparelser - Dokumentation privat

ID-nummer findes på kontrakt
Sådan gør du

 1. Udfyld formularen (ID-nummer findes øverst på tilskudskontrakt fra KONSTANT Net A/S)
 2. Bekræft, at du er informeret om KONSTANTs håndtering af dine personlige data
 3. Vedhæft dokumentation
 4. Klik på "Send"

Du vil herefter modtage kvitteringsmail fra os, og vi vil vende tilbage til dig inden for fem arbejdsdage.

Dokumentation indeholder følgende:

 • Kontrakt om tilskud. Husk at udfylde med de nødvendige oplysninger samt underskrive kontrakten
 • Kopi af faktura og evt. ordrebekræftelse ifm. køb af materialer/installation

Persondata
Når du ansøger om udbetalingen af tilskuddet efter færdiggørelse, giver du os oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, kontonr., evt. faktura for køb og BBR-meddelelse på din ejendom. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan vurdere og yde tilskuddet, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Dine oplysninger slettes iht. betingelserne i den på tidspunktet for ansøgning gældende aftale om energiselskabernes energispareindsats. 

Læs mere om KONSTANTs håndtering af dine personoplysninger her.

 

 

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

BETINGELSER FOR TILSKUD

KONSTANT yder tilskud til energiprojekter inden for vedvarende energi, der gennemføres i boliger, der opfylder kravene i standardværdi-kataloget. Det vil sige enfamilieshuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde-huse og dobbelthuse) med et areal på minimum 80 m2.

Der ydes kun tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Tilskuddet til energibesparelser fra KONSTANT er et tilbud, der gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse.

Der ydes kun tilskud til projekter, der på forhånd er godkendte af KONSTANT.

Accept af tilskud fra KONSTANT skal foreligge inden arbejdets påbegyndelse, bestilling af materialer eller håndværkere.

Energibesparelserne skal leve op til reglerne i Energispareaftale af 16. december 2016 og skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

KONSTANT yder tilskud mod til gengæld at få retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Energibesparelser, som KONSTANT har givet tilskud til, må ikke overdrages eller sælges til anden side. Der må ikke modtages tilskud fra flere til samme energibesparelser.

Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakten samt dokumentation for de gennemførte energibesparelser er godkendt af KONSTANT.

Krav til varmepumpe
I forbindelse med varmepumper skal følgende krav opfyldes for at opnå tilskud:

 • Varmepumper skal installeres i huse på minimum 80 m2, der er registreret i BBR som helårsbeboelse
 • Varmepumpen skal overholde EU's Ecodesign-krav
 • Luft til luft-varmepumper skal dække over 50 % af rumvarmebehovet

Dokumentation
Følgende dokumentation skal sendes til KONSTANT for at få udbetalt tilskud:

 • Dokumentationsdokument fra KONSTANT underskrevet af modtager af tilskuddet
 • Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.
 • Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto)
 • Billede, der viser varmekilde før konvertering, herunder også billede af mærkeplade
 • Varmepumpens energimærke ved tilskud til luft/luftvarmepumpe

Dokumentationen indsendes via elektronisk blanket. Alternativt kan dokumentationen mailes til energibesparelser@konstant.dk eller sendes til KONSTANT Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.

Arbejdet med tilskudsberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura skal være sendt til KONSTANT inden den 1. oktober 2020. Herefter bortfalder retten til tilskud.

Udbetalingen af tilskuddet sker senest 30 dage efter, at tilskudskontrakt samt dokumentation i form af faktura er indsendt og godkendt af KONSTANT.

KONSTANT Net A/S vil afvise at give tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Kontrol af forudsætninger
De indsendte oplysninger undersøges via bl.a. BBR-rapport for installationsadressen

KONSTANT eller en af KONSTANT udvalgt uafhængig tredjepart skal have mulighed for adgang til at efterprøve de forudsætninger, der danner grundlag for tilskuddet. Dette indebærer adgang til relevante dokumenter såvel som fysisk adgang til besigtigelse af det udførte arbejde. Energistyrelsen har derudover til enhver tid ret til at foretage stikprøve og har adgang til at tjekke, om energibesparelserne faktisk er gennemført, således som det fremgår af dokumentationen.

Persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark med henblik på at identificere eventuelt dobbelt registrering af energibesparelser, jf. gældende energisparebekendtgørelse.

KONSTANT er endvidere underlagt reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven. KONSTANT kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis tredjemand anmoder herom. KONSTANT vil inden anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Kunden om dennes stillingtagen til begæringen.

I tilfælde af misligholdelse
KONSTANT vil afvise at yde tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. I tilfælde af fejl i eller snyd med oplysninger bortfalder retten til tilskud.

Hvis der ved stikprøverne forekommer energibesparelser, der ikke er korrekte, eller energibesparelser, der er blevet solgt eller overdraget til andre end KONSTANT, opkræves det udbetalte tilskudsbeløb tillagt kr. 1.000,00 inkl. moms til dækning af sagsomkostninger.

KONSTANT

KONTAKT OS

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Du kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.