FÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER FRA KONSTANT

TILSKUD TIL PRIVATE BOLIGHAVERE

Du kan søge tilskud til følgende energiforbedringer i din bolig:

 • Jordvarme 
 • Luft til vand-varmepumpe 
 • Luft til luft-varmepumpe ved helårsbeboelse 
 • Hybrid varmepumpe

KONSTANT giver tilskud til forbedringer i eksisterende byggeri. Ved udbetaling af tilskud overdrages retten til at indrapportere energibesparelser til KONSTANT. Selvom du overdrager retten til at indrapportere energibesparelserne, får du stadig selv de penge, som du sparer på energiregningen.

Læs mere på disse sider eller i vores produktark over tilskud.

 

Jeg ved, hvad jeg vil søge tilskud til.     ANSØG

 

BEMÆRK: SIDSTE CHANCE FOR TILSKUD

Mulighed for tilskud til energibesparelser via energiselskabernes energispareindsats stopper. 

Overvejer du en varmepumpe, bør du søger tilskud nu. Sidste frist for ansøgning hos KONSTANT er 30. juni 2020.

  LÆS MERE HER

 

DET ER NEMT!

SÅDAN MODTAGER DU TILSKUD FRA KONSTANT

Det er nemt at søge om tilskud til energibesparelser fra KONSTANT. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du skal have modtaget accept på tilskud fra KONSTANT, inden du bestiller anlægget. 

 1. Du ansøger om tilskud ved KONSTANT
 2. Du modtager svar med accept om tilskud fra KONSTANT 
 3. Du kan nu købe materialer og/eller indgå en aftale med håndværker om udførelse af energiforbedringen 
 4. Du indsender dokumentation for udført arbejde til KONSTANT
 5. KONSTANT overfører tilskuddet til din konto

Du skal være opmærksom på, at fristen for færdiggørelse af et projekt og indsendelse af dokumentation er inden den 1. oktober 2020. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud.

Tilskuddet til energibesparelser sker i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, og indberetningsretten til energibesparelser ved forbedringen af din bolig tilfalder KONSTANT. Det vil sige, at KONSTANT indberetter besparelserne til Energistyrelsen, når energiforbedringen i din bolig er gennemført, og tilskuddet er udbetalt. Du beholder naturligvis selv din årlige besparelse på energiregningen.

Se tilskudsmulighederne samt betingelser for tilskud nedenfor. Du kan også allerede nu foretage en ansøgning ved at udfylde ansøgningsskemaet.

HVAD KAN JEG SØGE TILSKUD TIL?

OVERSIGT OVER TILSKUDSMULIGHEDER OG -STØRRELSER

KONSTANT giver tilskud til energibesparelser ved investeringer i nedenstående vedvarende energikilder:

Nuværende varmekilde: Olie Ny varmekilde STDV Tilskud (kr.)
Oliefyr fra før 1978* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 002 7.500
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1978 eller nyere* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 003 6.000
Oliefyr v/kondenserende oliekedler* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 007 4.500
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere Oliefyr suppleret med universal ad-on hybrid luft til vand-varmepumpe** Hybrid 002 4.000
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Hybridløsning med kedel og varmepumpe** Hybrid 003 3.000
Oliekedel Oliekedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindre end 4,0 kW** VP 018 1.500
Oliekedel Oliekedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindst 4,0 kW** VP 014 3.000
Nuværende varmekilde: Gasfyr Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedel med gasblæseluftbrænder* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 004 7.000
Gaskedel v/åben gaskedel* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 005 8.000
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedel* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 006 6.200
Gaskedel v/kondenserende gaskedel* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 007 4.500
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedel Hybridløsning med ny gaskedel og en luft til vand-varmepumpe** Hybrid 001 4.400
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedel fra 1978 eller nyere Gaskedel suppleret med universal ad-on hybrid luft til vand-varmepumpe** Hybrid 002 4.000
Gaskedel v/kondenserende gaskedel Hybridløsning med kedel og varmepumpe** Hybrid 003 3.000
Gaskedel Gaskedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindre end 4,0 kW** VP 018 1.500
Gaskedel Gaskedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindst 4,0 KW** VP 014 3.000
Nuværende varmekilde: Elvarme Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
El Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 010 2.500
El v/helårsbeboelse Luft til luft-varmepumpe** suppleret med elvarme VP 011 1.600
Nuværende varmekilde: Træpillekedel/fastbrændselskedel Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 2010 inkl. varmtvandsbeholder* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 008 4.600
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra 2010 eller senere inkl. varmtvandsbeholder* Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 009 3.500
Træpillekedel/fastbrændselskedel Biokedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindre end 4,0 kW** VP 018 1.000
Træpillekedel/fastbrændselskedel Biokedel suppleres med en luft/luft varmepumpe med dimensionerende varmekapacitet på mindst 4,0 kW** VP 014 2.000
Nuværende varmekilde: Brændeovn og elvandvarmer Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Brændeovn og elvandvarmer Jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe** VP 013 5.000 

*Førsituation: Kedlen skal være tilsluttet en varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer.
**Varmepumper skal overholde EU's Ecodesignkrav og installeres i helårsbeboelse.

Selve beregningen af tilskuddet for de enkelte projekttyper tager udgangspunkt beregningerne i standardværdikataloget (STDV) – og altså ikke de målte besparelser i det faktiske projekt. Standardværdien er udarbejdet på vegne af Energistyrelsen.

Foretag ansøgning om tilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet. Husk, at ansøgning skal ske, inden du ordrer anlægget.

Andre tiltag
Er det energisparetiltag, du skal i gang med, ikke nævnt på listen over tilskudsmuligheder, er det fordi, KONSTANT ikke giver tilskud til dette tiltag. Vi har stort fokus på at sikre, at tilskudsordningen er rentabel. Vi har derfor valgt at afgrænse vores tilskud til private til kun at omfatte vedvarende energi, herunder varmepumper.

Der kan dog være andre, der giver tilskud til dit energispareprojekt. Du kan undersøge dine muligheder for tilskud på Energistyrelsens hjemmeside.

BEMÆRK: SIDSTE CHANCE FOR TILSKUD

Mulighed for tilskud til energibesparelser via energiselskabernes energispareindsats stopper. 

Overvejer du en varmepumpe, bør du søger tilskud nu. Sidste frist for ansøgning hos KONSTANT er 30. juni 2020.

  LÆS MERE HER

 

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

BETINGELSER FOR TILSKUD

KONSTANT yder tilskud til energiprojekter inden for vedvarende energi, der gennemføres i boliger, der opfylder kravene i standardværdi-kataloget. Det vil sige enfamilieshuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde-huse og dobbelthuse) med et areal på minimum 80 m2.

Der ydes kun tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Tilskuddet til energibesparelser fra KONSTANT er et tilbud, der gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse.

Der ydes kun tilskud til projekter, der på forhånd er godkendte af KONSTANT.

Accept af tilskud fra KONSTANT skal foreligge inden arbejdets påbegyndelse, bestilling af materialer eller håndværkere.

Energibesparelserne skal leve op til reglerne i Energispareaftale af 16. december 2016 og skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

KONSTANT yder tilskud mod til gengæld at få retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Energibesparelser, som KONSTANT har givet tilskud til, må ikke overdrages eller sælges til anden side. Der må ikke modtages tilskud fra flere til samme energibesparelser.

Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakten samt dokumentation for de gennemførte energibesparelser er godkendt af KONSTANT.

Krav til varmepumpe
I forbindelse med varmepumper skal følgende krav opfyldes for at opnå tilskud:

 • Varmepumper skal installeres i huse på minimum 80 m2, der er registreret i BBR som helårsbeboelse
 • Varmepumpen skal overholde EU's Ecodesign-krav
 • Luft til luft-varmepumper skal dække over 50 % af rumvarmebehovet

Dokumentation
Følgende dokumentation skal sendes til KONSTANT for at få udbetalt tilskud:

 • Dokumentationsdokument fra KONSTANT underskrevet af modtager af tilskuddet
 • Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.
 • Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto)
 • Billede, der viser varmekilde før konvertering, herunder også billede af mærkeplade
 • Varmepumpens energimærke ved tilskud til luft/luftvarmepumpe

Dokumentationen indsendes via elektronisk blanket. Alternativt kan dokumentationen mailes til energibesparelser@konstant.dk eller sendes til KONSTANT Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.

Arbejdet med tilskudsberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura skal være sendt til KONSTANT inden den 1. oktober 2020. Herefter bortfalder retten til tilskud.

Udbetalingen af tilskuddet sker senest 30 dage efter, at tilskudskontrakt samt dokumentation i form af faktura er indsendt og godkendt af KONSTANT.

KONSTANT Net A/S vil afvise at give tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Kontrol af forudsætninger
De indsendte oplysninger undersøges via bl.a. BBR-rapport for installationsadressen

KONSTANT eller en af KONSTANT udvalgt uafhængig tredjepart skal have mulighed for adgang til at efterprøve de forudsætninger, der danner grundlag for tilskuddet. Dette indebærer adgang til relevante dokumenter såvel som fysisk adgang til besigtigelse af det udførte arbejde. Energistyrelsen har derudover til enhver tid ret til at foretage stikprøve og har adgang til at tjekke, om energibesparelserne faktisk er gennemført, således som det fremgår af dokumentationen.

Persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark med henblik på at identificere eventuelt dobbelt registrering af energibesparelser, jf. gældende energisparebekendtgørelse.

KONSTANT er endvidere underlagt reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven. KONSTANT kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis tredjemand anmoder herom. KONSTANT vil inden anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Kunden om dennes stillingtagen til begæringen.

I tilfælde af misligholdelse
KONSTANT vil afvise at yde tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. I tilfælde af fejl i eller snyd med oplysninger bortfalder retten til tilskud.

Hvis der ved stikprøverne forekommer energibesparelser, der ikke er korrekte, eller energibesparelser, der er blevet solgt eller overdraget til andre end KONSTANT, opkræves det udbetalte tilskudsbeløb tillagt kr. 1.000,00 inkl. moms til dækning af sagsomkostninger.

KONSTANT

KONTAKT OS OM TILSKUD

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

Du kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.