FÅ TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER FRA KONSTANT

TILSKUD TIL PRIVATE BOLIGHAVERE

Du kan søge tilskud til følgende energiforbedringer i din bolig:

 • Jordvarme 
 • Luft til vand-varmepumpe 
 • Luft til luft-varmepumpe ved helårsbeboelse 
 • Solvarme
 • Træpillefyr
 • Hybrid varmepumpe

KONSTANT giver tilskud til forbedringer i eksisterende byggeri. Ved udbetaling af tilskud overdrages retten til at indrapportere energibesparelser til KONSTANT. Selvom du overdrager retten til at indrapportere energibesparelserne, får du stadig selv de penge, som du sparer på energiregningen.

Læs mere på disse sider eller i vores produktark over tilskud.

 

Jeg ved, hvad jeg vil søge tilskud til.     ANSØG

 

DET ER NEMT!

SÅDAN MODTAGER DU TILSKUD FRA KONSTANT

Det er nemt at søge om tilskud til energibesparelser fra KONSTANT. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du skal have modtaget accept på tilskud fra KONSTANT, inden du bestiller anlægget. 

 1. Du ansøger om tilskud ved KONSTANT
 2. Du modtager svar med accept om tilskud fra KONSTANT 
 3. Du kan nu købe materialer og/eller indgå en aftale med håndværker om udførelse af energiforbedringen 
 4. Du indsender dokumentation for udført arbejde til KONSTANT
 5. KONSTANT overfører tilskuddet til din konto

Du skal være opmærksom på, at fristen for færdiggørelse af et projekt og indsendelse af dokumentation er senest 12 måneder fra KONSTANT's accept af tilskud. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud.

Tilskuddet til energibesparelser sker i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, og indberetningsretten til energibesparelser ved forbedringen af din bolig tilfalder KONSTANT. Det vil sige, at KONSTANT indberetter besparelserne til Energistyrelsen, når energiforbedringen i din bolig er gennemført, og tilskuddet er udbetalt. Du beholder naturligvis selv din årlige besparelse på energiregningen.

Se tilskudsmulighederne samt betingelser for tilskud nedenfor. Du kan også allerede nu foretage en ansøgning ved at udfylde ansøgningsskemaet.

HVAD KAN JEG SØGE TILSKUD TIL?

OVERSIGT OVER TILSKUDSMULIGHEDER OG -STØRRELSER

KONSTANT giver tilskud til energibesparelser ved investeringer i nedenstående vedvarende energikilder:

Nuværende varmekilde: Olie Ny varmekilde STDV Tilskud (kr.)
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Jordvarmepumpe* VP 37 5.300
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Jordvarmepumpe* VP 13 7.200
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller tidligere inkl. varmtvandsbeholder Jordvarmepumpe* VP 12 8.800
Oliefyr v/kondenserende oliekedel Luft til vand-varmepumpe* VP 38 5.400
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Luft til vand-varmepumpe* VP 15 7.300
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller tidligere inkl. varmtvandsbeholder Luft til vand-varmepumpe* VP 14 9.000
Oliefyr v/kedler fra 1978 eller nyere Træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel Bio 1 1.000
Oliefyr v/kedler fra 1977 eller tidligere Træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel Bio 2 2.600
Oliefyr v/ikke-kondenserende oliekedler fra 1977 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Oliefyr suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 48 5.300
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Oliefyr suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 49 3.700
Oliefyr v/ikke-kondenserende olie- eller gaskedel Oliefyr suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 41 4.000
Oliefyr v/kondenserende oliekedler Oliefyr suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 42 3.500
Nuværende varmekilde: Gasfyr Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Gaskedel v/kondenserende gaskedel Jordvarmepumpe* VP 39 5.400
Gaskedel v/kedelunit med gasblæsluftbrænder Jordvarmepumpe* VP 16 8.200
Gaskedel v/åben gaskedel Jordvarmepumpe* VP 17 9.200
Gaskedel v/lukket gaskedel Jordvarmepumpe* VP 18 7.400
Gaskedel v/kondenserende gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 40 5.400
Gaskedel v/kedelunit med gasluftbrænder Luft til vand-varmepumpe* VP 19 8.200
Gaskedel v/åben gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 20 9.300
Gaskedel v/lukket gaskedel Luft til vand-varmepumpe* VP 21 7.500
Gaskedel v/ikke-kondenserende gaskedler fra 1977 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder Gaskedel suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 44 4.300
Gaskedel v/nyere kondenserende eller hybridforberedte gaskedler Gaskedel suppleret med ad-on universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 45 3.100
Gaskedel v/ældre kondenserende gaskedler Gaskedel udskiftet til samlet universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 46 3.500
Gaskedel v/ældre ikke-kondenserende gaskedler Gaskedel udskiftet til samlet universal hybrid luft til vand-varmepumpe* VP 56 5.400
Gaskedel v/kondenserende olie- eller gaskedel Gaskedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 41 3.500
Gaskedel v/ikke-kondenserende olie- eller gaskedel Gaskedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 42 4.000
Nuværende varmekilde: Elvarme Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
El Jordvarmepumpe* VP 23 3.000
El Luft til vand-varmepumpe* VP 22 3.100
El v/helårsbeboelse El suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 27  2.000
Nuværende varmekilde: Træpillekedel/fastbrændselskedel Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 1990 Jordvarmepumpe* VP 55 6.100
Træpillekedel/fastbrændselskedel fra før 1990 Luft til vand-varmepumpe* VP 54 6.100
Træpillekedel/fastbrændselskedel Kedel suppleret med luft til luft-varmepumpe* VP 58 2.600
Nuværende varmekilde: Brændeovn og elvandvarmer Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Brændeovn og elvandvarmer Luft til vand-varmepumpe* VP 57 6.000 
Nuværende varmekilde: Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Ny varmekilde   Tilskud (kr.)
Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Solvarme i gammelt kedelanlæg kun brugsvand. Min 3 m2. Maks 4 m2 Solvarme 3 360 pr. m2
Olie, Gas, Træpiller, Elvarme Solvarme i gammelt kedelanlæg brugsvand og radiatorvarme. Min 7 m2. Maks 10 m2 Solvarme 4 160 pr. m2

 

*Varmepumper skal overholde EU's Ecodesignkrav og installeres i helårsbeboelse.

Selve beregningen af tilskuddet for de enkelte projekttyper tager udgangspunkt beregningerne i standardværdikataloget (STDV) – og altså ikke de målte besparelser i det faktiske projekt. Standardværdien er udarbejdet på vegne af Energistyrelsen.

Foretag ansøgning om tilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet. Husk, at ansøgning skal ske, inden du ordrer anlægget.

ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

BETINGELSER FOR TILSKUD

KONSTANT yder tilskud til energiprojekter inden for vedvarende energi, der gennemføres i boliger, der opfylder kravene i standardværdi-kataloget. Det vil sige enfamilieshuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde-huse og dobbelthuse) med et areal på minimum 80 m2.

Der ydes kun tilskud til energibesparelser i eksisterende byggeri.

Tilskuddet til energibesparelser fra KONSTANT er et tilbud, der gives for at motivere til flere energitiltag i den private boligmasse.

Der ydes kun tilskud til projekter, der på forhånd er godkendte af KONSTANT.

Accept af tilskud fra KONSTANT skal foreligge inden arbejdets påbegyndelse, bestilling af materialer eller håndværkere.

Energibesparelserne skal leve op til reglerne i Energispareaftale af 16. december 2016 og skal kunne indberettes til Energistyrelsen.

KONSTANT yder tilskud mod til gengæld at få retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen.

Energibesparelser, som KONSTANT har givet tilskud til, må ikke overdrages eller sælges til anden side. Der må ikke modtages tilskud fra flere til samme energibesparelser.

Tilskuddet er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når tilskudskontrakten samt dokumentation for de gennemførte energibesparelser er godkendt af KONSTANT.

Krav til varmepumpe
I forbindelse med varmepumper skal følgende krav opfyldes for at opnå tilskud:

 • Varmepumper skal installeres i huse på minimum 80 m2, der er registreret i BBR som helårsbeboelse
 • Varmepumpen skal overholde EU's Ecodesign-krav
 • Luft til luft-varmepumper skal dække over 50 % af rumvarmebehovet

Dokumentation
Følgende dokumentation skal sendes til KONSTANT for at få udbetalt tilskud:

 • Tilskudskontrakt fra KONSTANT underskrevet af modtager af tilskuddet
 • Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.
 • Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto)
 • Billede, der viser varmekilde før konvertering, herunder også billede af mærkeplade

Dokumentationen indsendes via elektronisk blanket. Alternativt kan dokumentationen mailes til energibesparelser@konstant.dk eller sendes til KONSTANT Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.

Arbejdet med tilskudsberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura skal være sendt til KONSTANT senest 18 måneder fra KONSTANT’ accept af tilskud. Herefter bortfalder retten til tilskud.

Udbetalingen af tilskuddet sker senest 30 dage efter, at tilskudskontrakt samt dokumentation i form af faktura er indsendt og godkendt af KONSTANT.

KONSTANT Net A/S vil afvise at give tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Kontrol af forudsætninger
De indsendte oplysninger undersøges via bl.a. BBR-rapport for installationsadressen

KONSTANT eller en af KONSTANT udvalgt uafhængig tredjepart skal have mulighed for at adgang til at efterprøve de forudsætninger, der danner grundlag for tilskuddet. Dette indebærer adgang til relevante dokumenter såvel som fysisk adgang til besigtigelse af det udførte arbejde. Energistyrelsen har derudover til enhver tid ret til at foretage stikprøve og har adgang til at tjekke, om energibesparelserne faktisk er gennemført, således som det fremgår af dokumentationen.

Persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark med henblik på at identificere eventuelt dobbelt registrering af energibesparelser, jf. gældende energisparebekendtgørelse.

KONSTANT er endvidere underlagt reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven. KONSTANT kan derfor være forpligtet til at give aktindsigt i hele eller dele af denne kontrakt, hvis tredjemand anmoder herom. KONSTANT vil inden anmodning om aktindsigt besvares, bestræbe sig på at forespørge Kunden om dennes stillingtagen til begæringen.

I tilfælde af misligholdelse
KONSTANT vil afvise at yde tilskud, hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt. I tilfælde af fejl i eller snyd med oplysninger bortfalder retten til tilskud.

Hvis der ved stikprøverne forekommer energibesparelser, der ikke er korrekte, eller energibesparelser, der er blevet solgt eller overdraget til andre end KONSTANT, opkræves det udbetalte tilskudsbeløb tillagt kr. 1.000,00 til dækning af sagsomkostninger.

KONSTANT

KONTAKT OS OM TILSKUD

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Du kan også allerede nu udfylde kontaktformularen, og vi vil herefter kontakte dig.

NRGi Net har skiftet navn til KONSTANT, men er stadig en del af NRGi-koncernen.