TILSKUD

VIGTIG ÆNDRING

Alle elnetselskaber i Danmark, herunder KONSTANT, er forpligtede til årligt at realisere en række energibesparelser.

Denne forpligtelse har KONSTANT bl.a. løst ved at give tilskud til konvertering til vedvarende energikilder som eksempelvis varmepumper.
Ved udgangen af 2020 ophører denne forpligtelse.

Du kan ikke længere ansøge om tilskud til energibesparelser via energiselskabernes energispareindsat hos KONSTANT.

Frist for færdiggørelse: 30. september 2020
Har du søgt om tilskud til energibesparelser hos KONSTANT, er fristen for færdiggørelse af projekt og indsendelse af dokumentation den 30. september 2020.

Det betyder, at arbejdet med tilskudberettigede energiforbedringer af boligen skal være afsluttet, og dokumentation inkl. faktura for udført arbejde skal være sendt til KONSTANT senest den 30. september 2020. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud og dermed muligheden for at få tilskud.

Klimaaftale og tilskud fremadrettet
Regeringen indgik i 2018 en ny energiaftale, der indeholder en ny energispareindsats efter 2020. Derudover er der indgået en ny klimaaftale kaldet ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020”.

KONSTANT er ikke en part i tiltag vedr. energiaftale eller klimaaftalen omkring tilskudsordninger. KONSTANT kan derfor ikke stå til rådighed for afklarende spørgsmål.

Der er ingen kobling imellem tilskud i forbindelse med den nuværende energispareordning, som KONSTANT og øvrige forsyningsselskaber er underlagt, og de nye aftaler.

De endelige retningslinjer for den nye energispareindsats ligger, som tidligere beskrevet, endnu ikke fast. KONSTANT henviser til myndighederne, herunder Energistyrelsen.

UDBETALING AF TILSKUD

Hjem

 1. Energiforbedringen er foretaget i min bolig. Hvad gør jeg nu?
  <p>Følgende dokumentation skal sendes til KONSTANT for at få udbetalt tilskud:</p> <ul> <li>Tilskudskontrakt i underskreven form</li> <li>Udspecificeret dokumentation (gerne kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og/eller for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes.</li> <li>Hvis installation ikke fremgår af faktura, medsendes dokumentation herfor (evt. som foto).</li> </ul> <p>Du kan anvende <a data-id="153318" href="/net/tilskud/tilskud-til-privat/udbetaling-af-tilskud/sektioner/dokumentation-af-energibesparelse/" title="Dokumentation af energibesparelse">den elektroniske blanket</a>. Alternativt kan dokumentationen mailes til <a href="mailto:energibesparelser@konstant.dk" target="_blank">energibesparelser@konstant.dk</a> eller sendes til KONSTANT A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Att.: Energibesparelser.<br /> <br />Du skal være opmærksom på, at fristen for færdiggørelse af et projekt og indsendelse af dokumentation er <span style="text-decoration: underline;">inden</span> den 1. oktober 2020. Er dette ikke tilfældet, bortfalder en eventuel accept af tilskud.</p>
 2. Hvad kræves som dokumentation af et tilskudsprojekt?
  <p>I forbindelse med ansøgning om tilskud, er det afgørende, at KONSTANT er i stand til at afgøre, om tilskud gives på den rette baggrund. Det vil sige, den rette dokumentation skal være til stede, før KONSTANT kan udbetale tilskuddet.</p> <p><strong>Før installation</strong><br />Førsituationen dokumenteres ved at vedhæfte brugbare billeder af den nuværende opvarmningsform/varmekilde. Billedet vedhæftes ved ansøgning om tilskud, jf. <a data-id="195022" href="/media/3390951/guide-billeder-af-foersituation-220319.pdf" target="_blank" title="Guide til billede af førsituation Marts 2019">vejledning</a>.</p> <p><strong>Efter installation</strong><br />Når arbejdet er udført, indsendes følgende:</p> <ul> <li>Udfyldt tilskudskontrakt</li> <li>Udspecificeret dokumentation (i kopi) i form af kvittering/faktura for materialer og for det udførte arbejde. Medsend tilbud/ordrebekræftelse, hvis sådanne forefindes</li> <li>Varmepumpens energimærke ved tilskud til luft/luftvarmepumpe</li> </ul> <p><strong>Gør det selv-projekter</strong><br />Hvis installation ikke fremgår af faktura, skal der medsendes dokumentation herfor (evt. som foto).</p> <p> </p> <p> </p>
 3. Hvad er en udspecificeret regning?
  <p>I kopien af den udspecificerede regning, du sender ind til KONSTANT, skal der tydeligt fremgå, hvilke tiltag regningen omhandler. Dette gøres for at vurdere, om de energibesparelser, der er søgt tilskud til, stemmer overens med dokumentationen (faktura og ordrebekræftelse).</p>
 4. Hvordan sikrer jeg, at andre ikke indberetter mine energibesparelser?
  <p>På regningen fra en håndværker kan der stå, at du får en rabat imod, at du overdrager energibesparelser til håndværkeren. De ord, der typisk er brugt i den forbindelse, er ord som tilskud til energibesparelse, energitilskud og <span>CO</span><sub>2</sub><span>-godtgørelse</span>. Tilskuddet kan dog være ”gemt” i ord som messe- eller kampagnerabat.</p> <p>Oplever du, at ovenstående er tilfældet, og ønsker du stadig tilskud fra KONSTANT Net A/S, skal du fra håndværkeren - eller det sted, du køber materialerne - have en skriftlig dokumentation på, at vedkommende ikke indberetter energibesparelsen.</p>
 5. Hvornår får jeg udbetalt tilskud?
  <p>Når du har sendt dine oplysninger til KONSTANT, og KONSTANT har godkendt dine oplysninger, sender vi dig en mail, hvori der oplyses, at pengene er på vej til dig. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 30 dage, inden pengene overføres til det oplyste kontonummer.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

VARMEPUMPER

Hjem

 1. Hvad er EU's Ecodesign?
  <p>EU stiller krav til produkters energieffektivitet, således at de energimæssigt dårligste produkter forsvinder fra markedet.</p> <p>Der kan således stilles Ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi eller har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt. Det gælder eksempelvis varmepumper og vinduer.</p> <p>Læs mere om <a href="http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/Ecodesign/ecodesign_netversion.pdf" target="_blank">ordningen</a> og de <a href="http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign" target="_blank">produkter, der er omfattet af ecodesignordningen</a>.</p>
 2. Hvad er normeffektivitet?
  <p>Normeffektiviteten er et tal, der viser, hvor mange gange mere energi varmepumpen leverer i form af varme, end den forbruger i form af el over et helt år. Jo højere effektivitet, jo lavere elregning, og jo lavere elregning, jo lavere CO<sub>2</sub>-udslip.</p> <p>Normeffektiviteten for den enkelte pumpe er beregnet på grundlag af producentens/forhandlerens egne oplysninger om varmepumpens effektivitet i de forskellige driftssituationer.</p>
 3. Hvad betyder energimærke A ifm. luft til luft-varmepumper?
  <p>Luft til luft-varmepumper energimærkes efter samme princip som hårde hvidevarer. Mærkning angiver varmepumpernes energieffektivitet på en skala fra A til G, hvor A er lavt forbrug, og G er højt forbrug.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KEDLER

Hjem

 1. Hvordan kan jeg se typen på min gaskedel?
  <p>Lukkede gaskedler er med et dobbelt rør, hvor der suges luft ind, og røggassen blæses ud. Kedler med åben forbrænding suger luften fra opstillingsrummet og blæser røggassen ud i et enkelt rør eller skorsten.</p> <p>Kedelunit med gasblæsluftbrænder består af kedel med påmonteret gasbrænder og aftræk igennem skorsten.</p>
 2. Hvad er et træpillefyr med automatisk fyret kedel?
  <p>Et træpillefyr med automatisk fyret træpillekedel er et fyr, der automatisk fyrer med træpiller. Kedlen skal overholde kedelklasse 5 i DS/EN 303-5.</p>
 3. Hvad er forskellen på kondenserende og ikke-kondenserende kedler?
  <p>En kondenserende kedel omdanner stort set al gassen/olien ved forbrænding. Processen danner kondensvand inde i kedlen og i aftrækssystemet. Kondensvandet drypper ud af kedlen, og denne type kedel skal derfor være tilsluttet et afløb. Det skal en ikke-kondenserende kedel ikke være.</p> <p>Kedeltypen vil normalt også være angivet i boligens energimærkning. Ellers indeholder installationsvejledningen, der fulgte med fyret/kedel, også denne information.</p> <p>Hvis dit fyr er 10 år eller yngre, vil det ofte være kondenserende.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

ANDET

Hjem

 1. Hvad er reduktion i elafgift?
  <p>Elafgiften til staten betales via elregningen.</p> <p>Der gælder en særlig regel for elafgiften i helårsboliger med elvarme. Alle privatkunder, der bruger elvarme til at opvarme deres helårsbolig, kan få en reduktion i elafgiften, for det forbrug der ligger over 4.000 kWh pr. år.</p> <p>For at få reduktion i elafgift skal boligen være registreret som elopvarmet i Bygnings- og Boligregisteret, BBR. Den særlige afgift fastsættes løbende af myndighederne år for år.</p> <p>Det er dit elhandelsselskab, der sørger for at registrere reduktionen, og det derfor dem, du skal kontakte for at få en ansøgningsblanket.</p>
 2. Hvad er håndværkerfradraget?
  <p>Kært barn har mange navne, og håndværkerfradrag, servicefradrag og BoligJobordningen nævnes i flæg. Håndværkerfradraget/Servicefradraget er en del af regeringens BoligJobordning.</p> <p>Håndværkerfradraget gælder kun for arbejdslønnen på det udførte arbejde. Det er derfor vigtigt, at du beder din håndværker om at opdele fakturaen i arbejdsløn og materialeudgifter. Arbejdet skal desuden stå på listen over godkendte ydelser.</p> <p>Læs mere om de betingelser, der skal opfyldes for at få udbetalt fradraget, på <a href="http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759" target="_blank">SKATs hjemmeside</a>.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

HAR DU ALLEREDE LÆST VORES SIDER OM TILSKUD OG ENERGIBESPARENDE LØSNINGER, KAN DU SE MERE HER

ENERGIINFORMATION FRA EKSTERNE KILDER

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) samler og formidler viden om mulighederne for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag.

Energinet
Energinet varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje" og har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. På side findes bl.a. information om regler for solcelleanlæg og vindmøller samt tariffer og priser.

Energistyrelsen
SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der indeholder diverse værktøjer til at hjælpe med at spare på energien. Ny Varme udregner f.eks., om du kan spare penge ved at skifte til en ny type varme. Det digitale energimærke giver et hurtigt overblik over din energimærkningsrapport og viser, hvilke forbedringer du kan gennemføre for at ændre energimærket.

Læs også brochuren: Energiforbedring af din bolig (til boligejere).

Energi Danmark
Energi Danmark, der er ejet af en kreds af energiselskaber i Danmark, har udarbejdet brochuren "Gode elvaner - vejen til en lavere elregning". Brochuren, der er fra 2005, giver gode råd om at reducere elforbruget i boligen.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.