"Samarbejdet og processen har været meget nem. NRGi har stået til rådighed gennem hele processen."

Energikonsulent i Syddjurs Kommune

VIGTIG ÆNDRING

STOP FOR TILSKUD

Du kan ikke længere ansøge om tilskud til energibesparelser hos KONSTANT under energiselskabernes energispareindsats.

Igangværende tilskudsaftaler løber som aftalt. Vær dog opmærksom på ikke at overskride den aftalte dato for indsendelse af dokumentation.

NYTTIG INFO

SPØRGSMÅL OG SVAR

Få her svaret på de mest gængse spørgsmål om tilskud til energibesparende tiltag i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Det gælder både dig som erhvervskunde og dig som aktør.

Siden er opdelt i følgende overordnede emner:

 • Tilskud til energibesparelser
 • Beregning af tilskud til energibesparelser
 • Dokumentation af energibesparelser
 • Andet

Har du stadig spørgsmål, eller fandt du ikke det, du søgte, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@konstant.dk

Persondatapolitik
Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger, jf. nærmere her.

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

Hjem

 1. Hvorfor ydes der tilskud?
  <p>KONSTANT yder tilskud til energibesparelser i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats.</p> <p>KONSTANT skal iht. den gældende energispareaftale medvirke til – og fremme – realisering af energibesparelser hos slutforbrugerne af energi i Danmark. En slutforbruger kan være en privat boligejer, men det kan også være erhvervsvirksomheder, engros- og detailhandlere, boligforeninger og offentlige institutioner.</p> <p>Gennem energispareindsatsen har slutforbrugeren mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag som eksempelvis energirenovering af den eksisterende bygningsmasse eller konvertering til mere energieffektive opvarmningsformer.</p>
 2. Hvad ydes der tilskud til?
  <p>Der ydes tilskud til energioptimerende projekter, hvor der opnås en samlet nettobesparelse i energiforbrug.</p> <p>Det kunne f.eks. være optimering af produktionsanlæg, belysning, ventilation, udskiftning af gamle kedler eller installation af varmepumper.</p> <p>Der er dog få undtagelser. Der yders ikke tilskud til solceller og andre tiltag, hvor standardværdien er sat til "0" (nul) i <a href="http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/standardvaerdikatalog" target="_blank">standardværdikataloget</a>. Der kan heller ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesaktiviteter.</p>
 3. Hvem kan søge tilskud?
  <p>Erhvervsvirksomheder, andels- og boligforeninger samt offentlige institutioner i hele Danmark kan søge om tilskud.</p> <p>Andre aktører, håndværkere, installatører, energirådgivere osv., der ønsker at videreformidle tilskud til egne kunder, kan også indgå en tilskudsaftale med KONSTANT. Se mere under punktet "<a data-id="8856" href="/faq/energibesparelser-faq/faq-erhverv/hvad-menes-der-med-aktoeraftaler/" title="Hvad menes der med &quot;aktøraftaler&quot;?">Hvad menes der med aktøraftaler?</a>".</p>
 4. Hvor kommer pengene fra?
  <p>KONSTANT skal medvirke til at realisere energibesparelser hos slutforbrugerne af energi i henhold til energiselskabernes energispareindsats.</p> <p>Energitilsynet har fastlagt, at de faktiske omkostninger til opfyldelsen af energisparespareforpligtelsen skal bæres af slutforbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og erhvervsvirksomheder).</p> <p>Det vil sige, omkostningen til opfyldelse af energispareforpligtelsen opkræves via elregningen.</p> <p> </p>
 5. Hvem kan indberette en realiseret energibesparelse?
  <p>Det er kun net- og distributionsselskaber, der kan indberette realiserede energibesparelser.</p> <p>Slutforbrugeren eller en aktør indsender dokumentation for energibesparelsesprojekter til energiselskabet - som eksempelvis KONSTANT - der herefter indmelder de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen.</p>
 6. Hvornår skal man søge tilskud?
  <p>Der skal søges om tilskud til et energiprojekt og indgås aftale med KONSTANT, <strong>inden</strong> det pågældende energispareprojekt påbegyndes.</p> <p>Det vil sige, at arbejdet ikke må være igangsat inden tilskudsaftalens indgåelse. Der må ikke være indgået aftale om køb/levering af materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.</p>
 7. Hvilke regler gælder ift. at søge om tilskud?
  <p>Følgende regler er gældende på området:</p> <ul> <li>Aftalen om tilskud skal være indgået med KONSTANT, inden energiprojektet påbegyndes</li> <li>Den simple tilbagebetalingstid (TBT) må ikke være kortere end 1 år inkl. tilskud</li> <li>Der skal samlet set være en netto-energibesparelse</li> <li>Energibesparelsen må ikke overdrages – eller være overdraget – til anden side</li> </ul>
 8. Hvordan modtager jeg tilskud som erhvervsvirksomhed?
  <p>Det er nemt at lave en aftale om tilskud til energiforbedringer med KONSTANT.</p> <p>Det eneste, I skal være opmærksomme på er, at aftalen mellem jeres virksomhed og KONSTANT skal være indgået <strong>inden</strong> opstart af jeres energispareprojekt. Der må dog godt have været udført forundersøgelser og projektering.</p> <ol> <li>I kontakter KONSTANT og indgår en aftale om tilskud til et eller flere konkrete energispareprojekter</li> <li>I gennemfører det konkrete energispareprojekt</li> <li>I opgør og indberetter energibesaparelserne til KONSTANT iht. de gældende krav</li> <li>KONSTANT udbetaler tilskuddet til jer</li> </ol> <p>Hvis I allerede nu overvejer et energioptimerende projekt, er I velkomne til at udfylde vores <a data-id="153482" href="#" title="Skriv til KONSTANT">kontaktformular</a>. Vi vil herefter kontakte jer.</p>
 9. Hvad er slutforbruget?
  <p>Med slutforbruget menes det energiforbrug, der afregnes med slutforbrugere (husholdninger, virksomheder, den offentlige sektor) via målerne eller ved køb af olie, kul, biomasse med videre.</p> <p>En slutforbruger kan være en privat boligejer, men det kan også være erhvervsvirksomheder, engros- og detailforretninger, boligforeninger og offentlige institutioner.</p>
 10. Må jeg videresælge en energibesparelse til andre?
  <p>Nej. Når du har indgået en tilskudsaftale med KONSTANT, overdrager du din energibesparelse til KONSTANT, og det er herefter os, der indrapporterer besparelsen til Energistyrelsen. Du beholder naturligvis de penge, du sparer på energiregningen.</p> <p>Du må ikke samtidig ansøge om tilskud til den samme besparelse gennem andre energiselskaber eller overdrage besparelsen til en aktør - eksempelvis en energirådgiver eller en håndværker - da der så vil ske en dobbeltregistrering. Det er derfor altid en god idé at spørge din håndværker eller der, hvor du køber rådgivning eller materialer, om de indberetter energibesparelsen.</p> <p>Du kan kombinere tilskud til energibesparelser med håndværkerfradraget. Se mere på <a href="https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018" target="_blank">SKATs hjemmeside</a>.</p>
 11. Hvordan kan jeg videreformidle tilskud til mine kunder?
  <p>Du kan vælge at indgå en aktøraftale med KONSTANT, hvor du opsamler besparelser hos dine kunder.</p> <p>Det er vigtigt, at tilskudsaftalen med KONSTANT er indgået, inden der indgås aftale med kunden om overdragelse af energibesparelserne og inden opstart af energispareprojektet hos kunden. Det vil sige, at der ikke må være indgået aftale om køb/levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.</p>
 12. Hvad menes der med "aktøraftaler"?
  <p>Du har som håndværker, installatør, leverandør eller rådgiver mulighed for at indgå en aktøraftale med KONSTANT.</p> <p>Aftalen indebærer, at KONSTANT giver tilskud til investeringer i energiforbedringer, som du realiserer hos dine kunder.</p> <p>Samarbejdsaftalen med KONSTANT skal være tegnet <strong>inden</strong> opstart af projektet hos den enkelte kunde. Der må dog godt have været udført forundersøgelse og projektering.</p>
 13. Hvad menes med ubrudt aftalekæde?
  <p>Ved alle projekter skal der være en forudgående aftale om realisering af en energibesparelse mellem en slutbruger og KONSTANT.</p> <p>Er der flere led i kæden, skal kæden fra slutbrugeren, hos hvem tiltaget udføres, over en eventuel aktør og videre til KONSTANT, være ubrudt. Det vil sige, at alle aftaler i kæden skal ligge forud for påbegyndelse af realiseringen af besparelsen.</p> <ol> <li>Aktør laver aftale med KONSTANT om tilskud til energibesparelser</li> <li>Aktør laver aftale med slutbrugeren om overdragelse af energibesparelse til KONSTANT</li> <li>Energibesparelsen udføres</li> </ol> <p>Slutbrugeren, hvor besparelsen gennemføres, skal altid være bekendt med, og give samtykke til, at indberetningsretten til energibesparelsen overdrages til KONSTANT og ikke kan overdrages til anden side.</p>
 14. Gives der tilskud til nybyggeri?
  <p>Både ja og nej. I forbindelse med etablering af nyanlæg, herunder helt nye produktionssteder, nye produktionslinjer mv., kan der kun gives tilskud, hvis der vælges løsninger, der er bedre end ”dagens standard”. Det vil sige anlæg, der er mere energieffektive end dem, der normalt ville blive anvendt i Danmark.</p>
 15. Gives der tilskud til omlægning af produktion?
  <p>Ja. Der kan gives tilskud til omlægning af produktion, hvis omlægningen er medvirkende til at nedbringe energiforbruget pr. produceret enhed.</p> <p>Der kan ikke gives tilskud ved flytning eller nedlæggelses af produktion.</p>
 16. Kan tilskud kombineres med håndværkerfradraget?
  <p>Ja. Du må gerne få tilskud til dine energibesparende projekter samtidig med, at du modtager håndværkerfradraget.</p> <p>Læs mere om ordningen på <a href="https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018" target="_blank">SKATs hjemmeside</a>.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

BEREGNING AF TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER

Hjem

 1. Hvor meget kan man få - eller formidle - i tilskud?
  <p>Størrelsen på energisparetilskuddet afhænger af, hvor meget energi der spares, det vil sige størrelsen af energibesparelsen (mængde af MWh).</p> <p>Hertil kommer forskellige faktorer som projektets kompleksitet og forventet tidspunkt for realisering af besparelserne.</p> <p>Kontakt KONSTANT på tlf. 7222 6260 for yderligere oplysninger.</p>
 2. Hvordan opgøres en energibesparelse?
  <p>Tilskuddet kan opgøres på to måder, enten vha. <a href="http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx" target="_blank" title="Standardværdikatalog">standardværdi</a> eller ved specifik opgørelse. </p> <p>Se yderligere information under "Hvad er en standardværdi?" og "Hvad menes der med specifik opgørelse?".</p> <p> </p>
 3. Hvad er en standardværdi?
  <p> </p> <p>Hvis der findes en standardværdi for en given besparelse, skal denne anvendes til opgørelse af energibesparelsen.</p> <p>Ved blandede projekter, hvor kun en del af energibesparelserne er omfattet af standardværdierne, skal hele projektet beregnes specifikt.</p> <p>Standardværdier findes i <a href="http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx" target="_blank">standardværdikataloget</a> på Energisgtyrelsens www. Kataloget anvendes i forbindelse med gennemførsel af gængse energibesparelser, hvor der med fornuft kan antages gennemsnitsbetragtninger. Værdierne er primært tænkt anvendt i forbindelse med besparelser i mindre enheder så som boliger og andre (mindre) bygninger.</p> <p>Opgørelsen af besparelsen sker ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal gennemførte initiativer.</p> <p>Besparelserne opgøres som besparelsen det første år, efter tiltaget er gennemført.</p>
 4. Hvad menes der med specifik opgørelse?
  <p>Specifikke beregninger anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er udarbejdet en standardværdi. Ved blandende projekter, hvor kun en del af energibesparelserne er omfattet af standardværdierne, skal hele projektet beregnes specifikt.</p> <p>Besparelsen opgøres som nettoforskellen mellem før og efter gennemførelsen af energispareprojektet og skal vægtes med de gældende prioriterings- og konverteringsfaktorer, som tager hensyn til besparelsens levetid samt omlægning fra energiart til en anden. Der skal altid foreligge en beskrivelse af før- og eftersituationen ved specifikke beregninger.</p>
 5. Hvad er prioriteringsfaktorer?
  <p>Prioriteringsfaktorer er et tal, som man skal benytte ved udregning af energibesparelser.</p> <p>Prioriteringsfaktorer bruges til at styre energispareindsatsen i retning af besparelser, som har en lang levetid, i stor grad medvirker til at reducere bruttoenergiforbruget og medvirker til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.</p>
 6. Hvad er konverteringsfaktorer?
  <p>Konverteringsfaktorer anvendes ved konvertering fra en energiart til en anden energiart.</p> <p>I dag opereres der med faktorerne 0,8, 1,0 og 1,8 alt afhængig af, hvad der konverteres fra og til. Konverteringsfaktorerne er indregnet i standardværdierne. Ved specifikke opgørelser anvendes først konverteringsfaktoren, derefter anvendes prioriteringsfaktoren.</p>
 7. Hvad er simpel tilbagebetalingstid?
  <p>Simpel tilbagebetalingstid udregnes ved, at man tager projektsummen (prisen på byggeopgaven - tilskud) og dividerer med den forventede/beregnede besparelse på energiregningen i år et. (investering – tilskud)/økonomisk besparelse.</p> <p>Tilbagebetalingstiden må ikke være mindre end et år, hvis projektet skal være tilskudsberettiget.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

DOKUMENTATION AF ENERGIBESPARELSER

Hjem

 1. Hvilke krav er der til dokumentation af et energispareprojekt?
  <p>Dokumentationen skal som minimum indeholde:</p> <ul> <li>BesparelsesID</li> <li>Entydig identifikation af kunde og udførelsessted (evt. BBR, CVR)</li> <li>Beskrivelse af førsituationen (evt. dokumenteret med fotodokumentation)</li> <li>Komplet beskrivelse af de tiltag, der resulterer i energibesparelsen (evt. dokumenteret med fotodokumentation)</li> <li>Dokumentation af førforbruget via beregnet forbrug, faktura, udskrift fra energiselskab eller dokumenteret måling</li> <li>Beregning af energibesparelsen, herunder energiart</li> <li>Beregning af og dokumentation for, at simpel tilbagebetalingstid ikke er kortere end et år</li> <li>Beskrivelse af tekniske elementer</li> <li>Dokumentation for hele investeringen (evt. ved faktura)</li> <li>Dato og dokumentation for ordreafgivelse (evt. ved separat ordrebekræftelse eller mail)</li> <li>Dato og dokumentation for realisering</li> </ul> <p>For aktører skal følgende desuden overholdes:</p> <ul> <li>Dokumentation for ubrudt aftalekæde mellem aktøren og slutkunden</li> <li>Angivelse af involvering over for slutkunde</li> </ul> <p>KONSTANT stiller en skabelon til rådighed, som skal benyttes, med mindre andet er aftalt.</p>
 2. Hvad menes med skriftlighed i alle aftaler?
  <p>Der skal foreligge en skriftlig aftale på alle projekter, der er indgået fra og med 1. januar 2017.</p> <p>Det betyder kort og godt, at hvis der ikke er en skriftlig tilskudsaftale forud for begyndelsen af projektet, kan der ikke ydes tilskud.</p>
 3. Hvad menes der med "sporbarhed" ifm. energispareprojekter?
  <p>Der skal være en konkret adresse og lokalitet på alle tiltag, da man entydigt skal kunne spore, hvor et tiltag er blevet udført.</p> <p>Eksempel på manglende sporbarhed: Konvertering fra olie til luft til vand-varmepumpe hos kunden.</p> <p>Eksempel på konkret adresse/lokalitet: Konvertering fra olie til luft til vand-varmepumpe på Dusager 22, 8200 Aarhus N (lokale S).</p> <p> </p>
 4. Hvad menes med en specifik projekttitel?
  <p>Det er vigtigt, at de enkelte projekter defineres af en specifik projekttitel, der retvisende fortæller, hvad projektet konkret handler om, og hvor det udføres.</p> <p>Eksempel på generel projekttitel: Dusager 22, 8200 Aarhus N.</p> <p>Eksempel på specifik projekttitel: Konvertering fra olie til luft til vand-varmepumpe på Dusager 22, 8200 Aarhus N (lokale S).</p>
 5. Hvordan dokumenteres før- og eftersituation?
  <p>Der skal foreligge en komplet beskrivelse af situationen, inden det energibesparende tiltag gennemføres. Vedlæg gerne fotos. </p> <p>Førforbruget skal dokumenteres via beregnet forbrug, faktura, udskrift fra energiselskab eller dokumenteret måling.</p> <p>Alle projekter, der ikke er opgjort ved brug af standardværdier, skal overholde kravet om, at tilbagebetalingstiden skal være større end et år. I den forbindelse skal investeringen dokumenteres med fakturaer eller et revisor-påtegnet regnskab.</p> <p>Ud over investeringen skal energipriserne, der ligger til grund for den årlige besparelse, også dokumenteres – ligeledes med fakturaer korrigeret for refusion af afgifter. Det gør sig gældende for alle energiarter.</p>
 6. Hvordan dokumenteres energiprojektets omkostninger?
  <p>Den simple tilbagebetalingstid må ikke være kortere end et år. Alle udgifter skal dokumenteres med faktura eller via et revisorpåtegnet regnskab. Det er ikke nok, at kunden skriver under på tro og love.</p> <p>Energipriser skal kunne dokumenteres med eksempelvis en faktura, der er korrigeret for refusion af afgifter, moms osv. Alternativt kan standardenergipriser anvendes.</p> <p> </p>
 7. Hvad skal en kundefaktura indeholde?
  <p>Energispareaftalen stiller krav til oplysninger på fakturaen til slutkunden.</p> <p>En faktura skal som minimum indeholde:</p> <ul> <li>Teksten "Besparelsen er overdraget til KONSTANT i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats"</li> <li>Tilskuddets størrelse</li> <li>Dato fro afslutning af realiseringen af energibesparelsen</li> <li>Oplysning om adressen - eller adresser - hvor besparelsen er realiseret</li> </ul> <p>Det er vigtigt, at tilskuddet fremgår særskilt af fakturaen. Tilskuddet må altså ikke være fratrukket i varens pris. Og tilskuddet må heller ikke lægges sammen med eventuelle rabatter, tilbud eller lignende.</p> <p>En faktura, der udelukkende indeholder oplysninger om købt udstyr, er ikke nok som dokumentation for, at projektet er gennemført. Påfør evt. udgiften til montage separat eller vedlæg fotodokumentation, der dokumenterer, at tiltaget er udført. Se evt. vores <a href="/media/3388625/guide-billede-af-foersituation.pdf" target="_blank">vejledning</a>.</p>
 8. Hvordan afregnes moms til private kunder?
  <p>Vær opmærksom på, at private personer ikke skal svare moms af tilskuddet.</p> <p>En regning kunne se sådan ud:</p> <p><img style="width: 346px; height:141px;" src="/media/3391133/faktura-til-kunde.png?width=346&amp;height=141" alt="" rel="195372" data-id="195372" /></p> <p> </p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

ANDET

Hjem

 1. Hvordan markedsføres tilskud til energibesparelser?
  <p>Energispareaftalen stiller krav i forbindelse med markedsføring af energispareindsatsen. Det betyder, at man i al omtale og markedsføring skal omtale ordningen som "Energiselskabernes energispareindsats".</p> <p>Specificering af ordlyden bunder bl.a. i et ønske om øget synlighed og gennemsigtighed over for slutkunderne.</p>
 2. Hvad har CO2-kvoter med tilskud at gøre?
  <p>CO<sub>2</sub>-kvoter har i bund og grund ikke noget med tilskud at gøre. En CO<sub>2</sub>-kvote er en tilladelse givet til en produktionstung virksomhed til at udlede et ton CO<sub>2</sub> i EU. Det kan for kvotebelagte virksomheder være nødvendigt at købe CO<sub>2</sub>-kvoter for at opnå den påkrævede reduktion.</p> <p>Kvoter kan købes og sælges på tværs af grænser inden for EU ud fra en fastsat markedspris. Handel med kvoter skal sikre, at reduktionen sker, hvor det økonomisk er mest hensigtsmæssigt.</p> <p>Loven om CO<sub>2</sub>-kvoter omfatter virksomheder, der opererer inden for energiproduktion, raffinering, produktion og forarbejdning af ferrometaller (malm/støbejern), fremstilling af klinker (cement), glas, keramiske produkter (tegl) og papirmasse.</p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

HAR DU ALLEREDE LÆST VORES SIDER OM TILSKUD, KAN DU SE MERE HER

ENERGIINFORMATION FRA EKSTERNE KILDER

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) samler og formidler viden om mulighederne for at reducere energiforbruget i bygninger. Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag.

Energinet
Energinet varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje" og har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. På side findes bl.a. information om regler for solcelleanlæg og vindmøller samt tariffer og priser.

Energistyrelsen
Er du leder eller medarbejder i en virksomhed, er der en lang række forslag til dig på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Der er bl.a. udviklet kravspecifikationer og anbefalinger til indkøb af energieffektivt udstyr, tjeklister til drift og en adfærdskampagne – alt sammen for at hjælpe din virksomhed med at få styr på energiforbruget.

Læs også brochuren: Energiforbedring af mindre erhvervsvirksomheder.

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE

 

 Vi vil gerne sikre os, at du finder den information, du har brug for på vores side. Derfor beder vi dig angive, om du fandt det, du skulle, eller om du mangler information.

Er der informationer, som du ikke kan finde på siden, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 7222 6260 eller mail energibesparelser@konstant.dk.