ENERGIBESPARELSER

HVEM ER VI

Tilskud til energibesparelser
Energibesparelsesafdelingen er del af netselskabet KONSTANT. Afdelingens primære opgave er at yde tilskud til energibesparelser hos private boligejere, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i hele Danmark. Vi indgår desuden tilskudsaftaler med aktører om videreformidling af tilskud til egne kunder.

Tilskuddet gives i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Indsatsen skal fremme omkostningseffektive besparelser til gavn for forbrugere, virksomheder og samfundet.

Vi hjælper dig videre
Energibesparelsesafdelingen består af personer, der alle har mange års erfaring med energirådgivning og arbejdet med tilskud til energibesparende projekter.

Vi fungerer som sparringspartner og rådgiver for vores kunder og samarbejdspartnere. Det gælder både identifikation af besparelsespotentialer og den rette brug af prioriteringsfaktorer i forbindelse med realisering af et energirenoveringsprojekt.

Energibesparelser er ISO 9001-certificeret og er dermed underlagt krav om kvalitetssikring af procedurer. Derved sikres en høj kvalitet i både rådgivning og validering i forbindelse med tilskudsaftaler.

Et datterselskab i NRGi-koncernen
KONSTANT er et datterselskab i NRGi a.m.b.a., der er et af landets største energiselskaber med 1200 ansatte og 220.000 kunder. NRGi a.m.b.a. arbejder på at være kundernes foretrukne energipartner og på at gå forrest i kampen om at sikre energibesparelser og CO2-reduktioner.

Energibesparelser - ISO-certificering - NRGi Net A/S

ISO 9001:2008

KVALITETSSIKRING AF ENERGIBESPARELSER

I KONSTANT ønsker vi kvalitet i alt, vi gør. Håndteringen af energibesparelser har derfor været ISO 9001-certificeret siden 2010. Certificeringen betyder, at I kan regne med, at energispareindsatsen udføres af kvalificerede medarbejdere efter fastlagte procedurer, der optimerer kvalitet og service.

Vi har fokus på:

  • at levere ydelser, der er til gavn, glæde og indtjening for vores samarbejdspartnere
  • at være opdaterede med nyeste lovgivning på området, så vi kan rådgive vores samarbejdspartnere bedst muligt
  • at sikre kvaliteten af besparelsesprojektet
  • at spørge vores samarbejdspartnere om deres mening - og bruge responsen fremadrettet
  • at have klart definerede processer og strukturer, så vi sparer unødvendige omveje

ENERGISPAREAFTALEN

DOKUMENTATIONEN ER I ORDEN

Som et led i aftalen om energiselskabernes energispareindsats skal KONSTANT etablere et kvalitetssikringssystem, der sikrer, at håndtering af energibesparelser opfylder de fastsatte krav. Det består bl.a. i, at KONSTANT dokumenterer:

  • at energibesparelsen er gennemført og kan defineres som en energibesparelse efter reglerne i energiselskabernes energispareindsats
  • at størrelsen på energibesparelsen er opgjort efter de gældende regler
  • at energibesparelserne er korrekt dokumenteret
  • at der foreligger dokumentation for hele aftalekæden fra slutbruger over en eventuel aktør til netselskabet

Uvildige auditører fra besøger energibesparelsesafdelingen i KONSTANT én gang om året for at kontrollere afdelingens kvalitetledelsessystem. Interne og eksterne audits med er med til at sikre og eftervise, at der er overensstemmelse mellem det vi gør, og det vi siger, vi gør – og dermed at de realiserede energibesparelser er dokumenteret i overensstemmelse med energispareaftalen og den tilhørende bekendtgørelse.

ENERGISPAREMÅL OG -RESULTAT

I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats vises her KONSTANTs energisparemål og -resultat.

År Mål i MWh Indberettet i MWh
2018 66.232 71.227
Akkumuleret 2006-2018 718.515 719.843

 

Detaljerede og historiske data ses her.

 

AKTØROVERSIGT

KONSTANT har indgået samarbejdsaftaler med aktører i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Se hele oversigten over aktører her.