GENERELT

Forhåndsgodkendelse og dialog: Vi får besparelserne i hus

Sparring og tillid er vigtig, når det kommer til et vellykket tilskudsprojekt. Læs mere om, hvordan du kan trække på KONSTANT før, under og efter energiprojektets gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse - Vi får projekterne i hus - Inline.jpg

I Energibesparelser hos KONSTANT er vi i tæt dialog med vores kunder om tilskudssager. Vi får mange spørgsmål om alt muligt - og indimellem også umuligt. Ved begge typer henvendelser er udbyttet, at vore samarbejdspartnere ved, hvad de kan regne med.

For hvis projekterne ikke lever op til kravene i Energispareaftalen, er det ikke ensbetydende med, at det er dårlige projekter. Der kan bare ikke opnås tilskud.

Det sker jævnligt, at energirådgiverne hos KONSTANT bliver mødt af spørgsmål om beregning af besparelserne. Vi har udviklet flere beregningsværktøjer, som vi stiller til rådighed for vores kunder og samarbejdspartnere, og sammen med den personlige dialog sikrer vi, at det er nemmest muligt at få tilskud fra KONSTANT.

Vi hjælper også med at sikre, at beskrivelserne af både før- og eftersituationen er fyldestgørende. Beskrivelserne skal være retvisende beskrivelser, og de skal indeholde alle de relevante oplysninger, som vi skal bruge for at validere projektet.

KONSTANT hjælper også med at godkende opgørelsesmetoder, beregningsmodeller og meget andet.

Ingen spørgsmål er for store eller små
Vi taler om tingene og samarbejder om at få projekterne i hus. Der udbetales tilskud i de tilfælde, hvor alle kravene i Energispareaftalen er opfyldt.

Kontakt os på energibesparelser@konstant.dk eller 7222 6260.

KONSTANT hjælper dig

Der er mange regler og krav, der skal overholdes, når det drejer sig om tilskud ifm. energiselskabernes energispareindsats. Det ved vores energirådgiver alt om. Se, hvordan KONSTANT kan hjælpe dig videre i processen.

Energibesparelser - KONSTANT hjælper dig.jpg

Der er mange regler og krav at overholde, når man ansøger om tilskud til energibesparelser. Energiselskabernes Energispareindsats giver danskerne mulighed for at få tilskud til energirenoveringer i private boliger, offentlige bygninger samt erhvervsvirksomheder. For at få tilskud er det afgørende, at projektet lever op til reglerne, og at der er ansøgt om tilskuddet, inden projektet igangsættes. Tilskuddet skal være medvirkende til, at projektet bliver gennemført.

Der kommer jævnligt nye retningslinjer for, hvilke besparelser der kan medtages, eller de gældende regler præciseres yderligere. KONSTANT Net A/S informerer sine samarbejdspartnere så hurtigt som muligt om de nye regler eller ændrede krav. På den måde er vores samarbejdspartnere sikret de bedste muligheder for tilskud.

Det er ikke altid så lige til at gennemskue, hvad det kræver at få en tilskudssag godkendt. Derfor er vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere og slutkunder for ikke at risikere, at et projekt må underkendes. Der er skrappe krav til, hvilke oplysninger der skal være til rådighed, hvilke faktorer der påvirker besparelsen, og hvordan man fastsætter forbruget. Vi, der arbejder med Energiselskabernes Energispareindsats i det daglige, laver ikke andet end at holde styr på den slags. Derfor er vi til rådighed ved spørgsmål og hjælper med at få de nye regler ind under huden på vores samarbejdspartnere.

Energirådgiverne hos KONSTANT har mange års erfaring med energibesparelser. Derfor kommer der ofte gode ideer og tips til kundernes projekter, når de ringer. Det er ikke altid, at kunderne har fået alle detaljer tænkt igennem, når de ringer til os, og så anskuer vi deres projekt fra nye vinkler og sikrer, at alle potentialer er afdækket.

Kontakt os på energisbesparelser@konstant.dk eller 7222 6260.

Kvalitet i alt vi gør

Håndtering af energispareindsatsen i KONSTANT er ISO-certificeret. Det sikrer høj kvalitet i rådgivning og validering ifm. tilskudsaftaler. Læs mere om fordelene ved at vælge en ISO-certificeret tilskudspartner.

ISO.jpg

I KONSTANT ønsker vi kvalitet i alt, vi beskæftiger os med. Håndteringen af energibesparelser har derfor været ISO 9001-certificeret siden 2010. Certificeringen betyder, at energispareindsatsen udføres af kvalificerede medarbejdere efter fastlagte procedurer, der optimerer kvalitet og service.

Vi har blandt andet fokus på:

 • at levere ydelser, der er til gavn, glæde og indtjening for vores kunder
 • at være opdaterede med nyeste lovgivning på området, så vi kan yde den bedst mulige rådgivning
 • at have klart definerede processer og strukturer, så vi sparer unødvendige omveje

Energispareaftalen: Dokumentationen er i orden
I aftalen om energiselskabernes energispareindsats står der, ”at alle net- og distributionsselskaber er ansvarlige for, at de energibesparelser, som indberettes, er retvisende og lever op til alle fastsatte krav”. Det betyder bl.a., at der skal være etableret et kvalitetsstyringssystem for håndtering af energisparesager. Kvalitetssikringen skal dække alle led i kæden fra aftaleindgåelse over opgørelse og dokumentation af energiprojekterne til indberetning af de realiserede energibesparelser.

Kvalitetssikringen er et afgørende element i den daglige sagsbehandling og validering af energiprojekterne, men den består også i gennemførsel af kvalitetskontrol på udvalgte energisparesager.

Kvalitetssikring og kvalitetskontrol: ISO 9001:2015
KONSTANT har valgt at blive ISO-certificeret. Det betyder, at uvildige auditører fra DNV GL – Business Assurance besøger energibesparelsesafdelingen i KONSTANT én gang om året for at kontrollere afdelingens kvalitetsledelsessystem. Og det er hele systemet, der gennemgås. Det gælder den ansattes kendskab til energispareaftalen, herunder overholdelse af regler og deadlines, viden om kvalitetsledelsessystemet som sådan, brug af dokumentskabeloner, styring af projekter og meget, meget mere. Og sidst men ikke mindst vurderes effektiviteten og brugbarheden af kvalitetsledelsessystemet. Er det blot et system for systemets skyld. Eller anvendes det rent faktisk til læring og implementering af kvalitetsforbedringer.

Når audit er gennemført, og kvalitetsledelsessystemet er godkendt, fremsender auditøren en rapport samt certifikat, der må bruges de næste tre år. I auditrapporten for 2018 står der blandt andet under ”Positive forhold” om håndteringen af energibesparelser i KONSTANT: ”De anvendte kvalitetsledelsesprocedurer og tilhørende IT/CRM-system for registrering og dokumentation af energibesparelsesprojekter indeholder de nødvendige elementer for en sikker styring, gennemførsel og kvalitetskontrol af energibesparelsesprojekter. Auditerede medarbejdere er bekendt med regelsæt vedr. energibesparelser samt kvalitetsledelsessystemets krav og fremgangsmåde”.

Vi udfører samtidig den lovbestemte interne og eksterne kvalitetskontrol på et repræsentativt udsnit af de energiprojekter, der er realiseret i løbet af et givent år. Kvalitetskontrollen skal sikre, at bestemmelserne om opgørelse af besparelser og alle dokumentationskrav er anvendt korrekt, og der er derfor særligt fokus på tekniske og beregningsmæssige elementer.

Interne og eksterne audits og stikprøvekontroller er med til at sikre og eftervise, at der er overensstemmelse mellem det vi gør, og det vi siger, vi gør – og dermed at de realiserede energibesparelser er dokumenteret i overensstemmelse med energispareaftalen og den tilhørende bekendtgørelse.

Resultater af interne og eksterne audits samt den løbende kvalitetskontrol skal hvert år afrapporteres til Energistyrelsen.

Hvorfor vælge en ISO-certificeret tilskudspartner?
ISO-certificeringen letter arbejdet med jeres energiprojekter. KONSTANT hjælper gennem hele projektforløbet, så vi sammen sikrer, at jeres energibesparelser opfylder alle de fastsatte krav i reglerne for energiselskabernes energispareindsats. Vi sørger for at indberette energibesparelser til Energistyrelsen, når projekterne er udført, så I kan få tilskuddet.

Vil du vide mere?
Læs mere om de krav, der stilles til et kvalitetsstyringssystem ifm. energiselskabernes energispareindsats her (side 59-65).

NYHEDER TIL ERHVERVSKUNDER

Farvehandel fik LED med uventet gevinst

Effekten af LED-projekter måles ofte i kroner og ører. Men der er også mange andre fordele ved at vælge LED. Læs om det spændende projekt hos farvehandlen, hvor personalet også får glæde af bedre farvegenkendelse. Læs mere om projektet i farvehandlen.

Energibesparelser - Farvehandel - NRGi Net A/S

Et at de spændende projekter, NRGi Net A/S har givet tilskud til, er et nyt belysningsanlæg i en farvehandel. Butikken skiftede fra en blanding af dyre halogenspots, gamle pærer og lysstofrør til LED.

Butikken investerede ca. 50.000 kr. og vidste, at belysningsanlægget ville være tilbagebetalt på mindre end halvandet år efter indregningen af tilskud, men de fik også en ukendt fordel med som sidegevinst: Farvegengivelsen ved LED var meget bedre end ved de gamle lyskilder. Før gennemførslen af tiltaget gik personalet ud i dagslys for at vise kunderne farvekortene. Nu kan de blive inde i butikken, da LED simpelthen er bedre til at gengive farverne.

Studier har vist, at ansatte i virksomheder med LED-belysning oplever et bedre arbejdsmiljø med mindre irriterede øjne, hovedpine og sygefravær.

 

Landmand fik varmepumpe og slap for bøvl

En jysk landmand fra træpiller til varmepumpe. Han sparer penge og tid. Overvejer du evt. at gøre det samme, kan du blive inspireret her.

Energibesparelser - Landmand slipper for bøvlet med varmepumpe - NRGi Net A/S

Landmandens bygninger blev opvarmet med en ældre kedel, som fyrede med træpiller og korn.

Landmanden investerede ca. 60.000 kr. i at udskifte kedlen med en luft-vand varmepumpe. Han kan nu se frem til en årlig besparelse på ca. 12.500 kr., hvormed tiltaget er tilbagebetalt på ca. 2 år efter indregningen af tilskud.

Udover at virksomheden sparer på varmeregningen, slipper de også for at bestille træpiller, fylde træpillesiloen op og rense kedlen, fordi varmen ”kommer af sig selv” med en varmepumpe.

Bygninger med et vandbåren centralvarmeanlæg kan ofte konverteres til varmepumpe i stedet for en traditionel kedel, idet varmepumpen kobles til den eksisterende rørinstallation.

Produktionsvirksomhed opnår store besparelser ved ventilationsanlæg og varmegenvinding

Virksomhedens energioptimering af ventilationsanlæg gav økonomisk gevinst og produktionsforbedringer. Et godt indeklima er et vigtigt element, når det kommer til bygningsvedligeholdelse samt medarbejdertilfredshed. Få mere inspiration her.

Energibesparelser - Produktionsvirksomhed sparer med ventilationsanslæg og varmegenvinding - NRGi Net A/S

Virksomheden producerer maling og har sit eget laboratorie til at teste holdbarheden af deres produkter. Laboratoriets tre ældre ventilationsanlæg var konfigureret med ineffektive ventilatorer og uden varmegenvinding.

Der monteres nye ventilationsanlæg med fugt- og temperaturstyring for at kunne udsætte malingen for større klima-påvirkninger. De nye anlæg er konfigureret med energieffektive ventilatorer og varmegenvinding, hvormed der opnås en årlig energibesparelse på ca. 25 %.

Virksomheden investerede ca. 2 millioner kroner, som er tilbagebetalt på 5,5 år efter indregning af tilskud.

Et godt indeklima er vigtigt i forhold til medarbejderes produktivitet og velvære, men også for bygningens tilstand.

For lidt ventilation kan give medarbejderne gener såsom irriterede øjne og luftveje samt træthed og hovedpine. Fordi personer i bygningen afgiver fugt i form af sved og fugtig udåndet luft, er det vigtigt at få fjernet denne påvirkning for at forebygge imod blandt andet skimmelsvamp.

For meget ventilation kan give tørre øjne, trækgener med ømme muskler og led til følge samt støjgener fra ventilationsanlægget. Endeligt er en for stor ventileret luftmængde årsag til et unødigt stor energiforbrug som koster på både el- og varmeregningen.

Husk aftale om tilskud inden projektstart

En tilskudsaftale med NRGi Net A/S er med til at gøre jeres energiprojekter til en endnu bedre forretning. Læs mere om, hvordan du får tilskud - og hvornår du skal søge om det for ikke at gå glip af tilskuddet.

Teknikrum - CLAN - 1.jpg

Fra tid til anden bliver vi kontaktet af kunder, som ærgrer sig: ”vi nåede ikke at få skrevet aftalen under, inden vi bestilte anlægget, hvad gør vi?”

Der er ikke noget at gøre. Når først ordren er afgivet til leverandøren, er det for sent at få tilskud til energibesparelsen.

Hos NRGi Net A/S hjælper vi gerne med at lave en aftale om at yde tilskud til dine projekter. Og vi kan hurtigt sende en aftale af sted til dig, hvis du er ude i sidste øjeblik. Af og til annulleres en aftale, fordi et projekt underkendes eller ændres. Det kan vi håndtere, fordi vi er i tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere om fremdriften i projekterne.

Vi vil også gerne komme med vores uvildige vejledning til valg mellem flere alternativer eller hjælp til rækkefølgen på tiltag. Og vi yder support, når du skal dokumentere og indsende dine energibesparelser, når projekterne er gennemført.

Energibesparelser i skuffen?

Lad ikke dine energibesparelser ligge og samle støv. NRGi Net A/S hjælper dig gerne videre med dokumentation og beregninger.

Energibesparelser - Energibesparelser i skuffen - NRGi Net A/S

Har du energispareprojekter liggende, som bare lige mangler den sidste hånd på dokumentationen, eller er du måske kørt fast i dokumentationskravene?

Lad os se på det sammen, så vi kan få sagerne afsluttet, og du kan få tilskuddet udbetalt.

I afdelingen for Energibesparelser har vi travlt de sidste måneder af året. Vi vil derfor rigtig gerne have færdige projekter ind så tidligt som muligt. Det giver os ikke blot bedre tid til at få afklaret eventuelle uoverensstemmelser, tilskuddet kommer også hurtigere til at lune i din projektkasse.

Gratis sparring om energiprojekter
Skal I have optimeret jeres produktionsanlæg, skiftet jeres varmeanlæg eller have monteret LED eller noget helt fjerde? Så husk, at du kan få gratis sparing om dit forestående energispareprojekt og søge tilskud til dine energibesparelser ved NRGi Net A/S – Det er super nemt, for vi hjælper dig med at dokumentere energibesparelserne.

Dine fremtidige tilskudsmuligheder

Energistyrelsen arbejder på at fastsætte rammerne for energispareindsatsen. Rammerne får stor betydning for dine muligheder for at få tilskud til energiprojekter i 2017 og fremefter.

Energistyrelsen og sagens øvrige parter arbejder fortsat på at få rammer, mål og forudsætninger på plads for den energispareaftale, der skal gælde for de kommende år. Energispareaftalen indeholder bl.a. rammerne for dine muligheder for at få tilskud til energispareprojekter samt de regler, som tilskudsstørrelsen beregnes og opgøres ud fra. Aftalen definerer også krav til dokumentationen af et realiseret projekt.

I NRGi Net A/S holder vi naturligvis øje med, hvornår de endelige retningslinjer ligger fast. De foreløbige udmeldinger giver os arbejdsrum så langt, så vi kan indgå aftaler efter de eksisterende regler, indtil de nye meldes ud. Det er aftaletidspunktet, der er afgørende for, hvilke regler der er gældende, så du er sikker på at kende forudsætningerne for de tilskudsprojekter, der allerede er igangsat, selvom der ændres på reglerne fremadrettet.

Årets leverancer: Jo før, jo bedre!

Det er ved at være tid til at indsende dine energibesparelser for 2016. Få afsluttet dine projekter inden nytår, og lad tilskuddet bidrage positivt til årets bundlinje.

Det er ved at være tid til at indsende dine energibesparelser for 2016. Der er frist til den dato, der er skrevet i aftalen, men vi vil altid gerne have projekterne ind før. Så send dokumentationen ind, når projektet er gennemført. Jo friskere projektet er i din erindring, desto nemmere er det som regel at lave dokumentationen. Og jo hurtigere vi modtager din dokumentation, jo før havner pengene hos dig.

Når vi modtager dine besparelser, gennemgår vi beregningerne og forudsætningerne, og når projektet er valideret, sender vi fakturaadvis til dig. Du kan herefter fremsende en faktura til os og få tilskuddet udbetalt.

I december har vi som regel travlt, så hvis du har brug for vejledning til at udfylde dokumentationsskabelonen eller spørgsmål til beregningsmetoder, er det en god ide at ringe til os i god tid inden leveringsdatoen. Du kan fange os på 7222 6260 eller energibesparelser@nrgi.dk.

Aftaler i 2017

Tendensen peger mod indgåelse af færre tilskudsaftaler i 2017 - og muligvis også i 2018. Vil du også gerne have tilskud til dine projekter, er det en god idé at læse videre her.

Det er ved at være tid for indgåelse af aftaler om tilskud til energibesparelser i 2017. Det ser fortsat ud til, at efterspørgslen efter energibesparelser er faldende som følge af forventningen om et reduceret mål for 2017.

Det betyder, at det kan blive sværere at få aftaler om energibesparelser fremover. Vi har set flere eksempler på, at aftaler er blevet opsagt i 2016. Det har vi heldigvis ikke været ude i. Vi har til gengæld været nødt til at stoppe for indgåelse af aftaler i en periode.
Derfor er det en god idé at være ude i god tid, så du er sikker på at få en aftale, mens der er plads i budgettet hos os.

Ring eller skriv til din energirådgiver. Vi sidder klar til at tale med dig om mulighederne for tilskud til dine projekter i 2017.

NYHEDER TIL AKTØRER

Den forbandede underskriftsdato

Manglende underskrift eller forkert underskriftsdato fører ofte til underkendelse af tilskudsprojekter. Læs mere om, hvordan du kan sikre dig via korrekt aftalekæde.

Lup-over-lovtekst.jpg

Den forbandede underskriftsdato

Det virker umiddelbart ganske ligetil. Alligevel er manglende underskrift eller forkert underskriftsdato en af de ting, KONSTANT underkender flest gennemførte projekter på. Hvis projektet underkendes, bortfalder muligheden for at få tilskud.

Det er et uomtvisteligt krav i Energispareindsatsen, at der skal være en ubrudt aftalekæde gennem hele projektet. Og aftalekæden starter ved underskrifterne: først mellem KONSTANT og kunde eller samarbejdspartner, og siden mellem aktøren og dennes slutkunde.

Undgå underkendte projekter
Aftalerne skal være indgået, før projekterne sættes i gang. Det vil sige, at der ikke må være bestilt materialer eller håndværkere. Der må gerne være indhentet tilbud og gennemført foranalyser.

Men vi ser altså jævnligt, at der er fejl i underskriftsdatoerne. Der er nogen, som simpelthen glemmer at få underskriften i tide. Til dem må vi ønske bedre held næste gang.

Så er der dem, der har skrevet en forkert dato på ved underskriften, og dem hvor underskriftsdatoen ikke er rettidig. Så er der også dem, der har misforstået tidslinjeprincippet og indsætter datoen for projektets afslutning.

Vi oplever fra tid til anden, at man så lige retter datoen og sender dokumentet til os igen. Det er i bund og grund en strafbar handling, som vi på ingen måde kan acceptere. Heldigvis sker det sjældent.

Der er kun en måde at sikre underskrifterne, og det er ved at gøre det rigtigt første gang.

Sådan gør du!

Før- og efterbilleder

Fotodokumentation af førsituationen er nævnt som en måde, hvormed man kan beskrive førsituationen uden at skulle skrive en roman. Men billedernes kvalitet og motiv skal være i orden.

For at dokumentere en førsituation skal du nogen gange tage to billeder, hvor det ene viser hele kedlen, og hvor det andet billede tydeligt viser kedlens mærkeplade. Se eksempler på billeddokumentationen her.

Billederne skal ikke redigeres, du skal ikke klippe dem til eller på anden vis ændre på dem. Hvis vi modtager billeder, der eksempelvis ikke viser hele oliefyret, eller hvis der er redigeret i billedet, skal vi bruge tid – både din og vores - på at spørge efter det originale billede.

Vi er ligeglade med, om der er beskidt og rodet rundt om installationen. Vi skal bare kunne se hele oliefyret og mærkepladen, eller hvad det nu er, du skal skifte ud.

Energipriser skal dokumenteres

Alle projekter, der ikke er opgjort ved brug af standardværdier, skal overholde kravet om, at tilbagebetalingstiden skal være større end et år. I den forbindelse skal investeringen dokumenteres med fakturaer eller et revisor-påtegnet regnskab.

Ud over investeringen skal energipriserne, der ligger til grund for den årlige besparelse, også dokumenteres – ligeledes med fakturaer korrigeret for refusion af afgifter. Det gør sig gældende for alle energiarter.

Hvis projektet omhandler biomasse, og energiprisen ikke kan dokumenteres, skal nedenstående energipriser benyttes til opgørelse af den årlige besparelse:

Energipriser

 

Tabel 1: Energipriser for biomasse (Energistyrelsens Notat om standardløsning for udskiftning af biomasse- eller anden fastbrændselskedel af 15-03-2017)

M2 skal stemme overens med BBR

Fremover skal kvadratmeter og valg af opgørelsesmetode været sammenhængende med oplysningerne i BBR/OIS. Dermed er det ikke længere en mulighed at fremstille en plantegning, hvorpå øvrige opvarmede arealer såsom værksted, vaskerum og ikke-registrerede tilbygninger er indtegnede.

For god ordens skyld præciseres det, at bygninger fra 80 til 200 m² (begge inklusive) skal opgøres ved brug af standardværdier, hvis der findes sådan en.

Midlertidigt stop for nye hulmursisoleringssager

Info fra Energistyrelsen 16. marts 2017

Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes Energispareindsats foretaget en særkontrol af sager vedrørende hulmursisolering. Denne særkontrol viste, at der er mange fejl både i forhold til de formelle krav til dokumentationen såvel som fejl, der kan relateres til den håndværksmæssige kvalitet og ikke direkte til energispareaftalens retningslinjer. På baggrund af den store mængde fejl har Energistyrelsen meddelt energispareaftalens parter, at der indføres et 3 måneders stop for energisparesager af denne type. Det er parterne indforstået med. Dette sker for at give mulighed for at overveje, hvordan dette område mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet.

Nedenstående punkter opsummerer de konkrete konsekvenser af det midlertidige stop:

 • Der kan ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering (eller efterisolering) af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats fra og med 22. marts 2017
 • Stoppet gælder standardværdierne Ydervæg 3, 4, 11 og 13, samt specifikt opgjorte sager om isolering af hulmur ved indblæsning
 • Sager, hvor der allerede er indgået aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse (evt. mod et økonomisk tilskud) kan stadig realiseres og indberettes. For disse sager skal energiselskaberne være særligt opmærksomme på at kontrollere, om besparelserne og dokumentationen herfor lever op til kravene i den energispareaftale, der var gældende på den dato aftalen med slutbrugeren blev indgået

Energistyrelsen vil i regi af Teknisk Arbejdsgruppe udarbejde fremtidige retningslinjer for sager om hulmursisolering.

Kilde: Energistyrelsens nyhedsbrev 16. marts 2017.

Faktura til slutkunden

Den nye energispareaftale stiller krav til oplysninger på fakturaen til slutkunden.

Din faktura til slutkunden skal derfor som minimum indeholde følgende:

 • Teksten: ”Besparelsen er overdraget til NRGi Net A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats”'
 • Tilskuddets størrelse
 • Dato for afslutning af realiseringen af energibesparelsen
 • Oplysning om adressen – eller adresser – hvor besparelsen er realiseret

Det er vigtigt, at tilskuddet fremgår særskilt på fakturaen. Det må altså ikke lægges sammen med eventuelle rabatter, tilbud eller lignende.

Såfremt fakturaen udelukkende indeholder oplysninger om købt udstyr, er den ikke længere nok som dokumentation for, at projektet er gennemført. Påfør evt. udgiften til montage separat eller vedlæg fotodokumentation, som dokumenterer, at tiltaget er gennemført.

Husk i øvrigt
Vi ser desværre mange eksempler på forkert afregning af tilskuddet til privatkunder. Du risikerer at snyde dig selv, hvis du trækker tilskuddet fra, inden du pålægger momsen.

Private personer skal ikke svare moms af tilskuddet. Og prisen på montering/materialer og tilskud skal fremgå separat på regningen til kunden. En regning til kunden kunne se sådan ud.

 

Tilskuddet skal fremgå af fakturaen, så kunderne ikke kan være i tvivl om, de har fået tilskud.

Du er velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl, om din faktura lever op til kravene. Vi hjælper gerne med at få det på plads. Ligesom du altid er velkommen med dine øvrige spørgsmål. Vi er her for det samme.

Nyhedsbrev 1 2017

Den nye energispareaftale er kommet

Energistyrelsen har udsendt den nye energispareaftale, der er gældende fra 1. januar 2017. Meget af indholdet i aftalen ligner det, vi kender, men der er en række nye krav og tiltag, vi skal være opmærksomme på for alle de projekter, som overdrages af slutkunder i 2017. 

Vi har beskrevet de vigtigste punkter i vedhæftede oversigt

 • Aftaleindgåelse: Skriftlighed i alle aftaler, overdragelsesdokument og projekttitel
 • Værktøjer: Opgørelse af besparelser ifm. standardværdier og specifik opgørelse
 • Dokumentation: Førsituation og omkostninger
 • Faktura til slutkunden: Krævede informationer

Nyhedsbrev 3 2015

Retvisende projekttitel, ændrede krav til varmepumper (Ecodesign)

Udsendt 29-09-2015: Projekttiten på energiprojekter skal være konkret og retvisende. Se eksempel på retvisende projekttitel. Pr. 1. januar 2016 ændres kravene til varmepumper. Pumperne skal ikke længere være på varmepumpelisten for at være tilskudsberettigede. De skal i stedet opfylde Ecodesign-kravene Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 2 2015

Ingen moms på tilskud til private, dokumentation af tilskud, nedslag i elprisen.

Udsendt 16-03-2015: Private kunder skal ikke svare moms af tilskud. Vi giver vores forslag til, hvordan en regning kunne stilles op og håndteres. Se også link til SKATs momsafgørelse. Kunder der har en varmepumpe som primær opvarmningsform kan få reduktion i elafgiften på det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev 1 2015

Højere tilskud til luft til luft-varmepumpe, tilskud til ventilation, nyt beregningsark.

udsendt 09-01-2015: Den 1. januar stiger tilskuddet til luft til luft-varmepumper. Samtig udvides ordningen, så der nu kan gives tilskud til luft til luft-varmepumper i olie- og gasopvarmede huse samt til mekanisk ventilation. Der er kommet en ny version af standardværdiberegningsarket, der giver større overblik og mindre administration. Læs nyhedsbrevet her.