PRISER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2023

TILSLUTNINGSBIDRAG

Se en udskriftsvenlig kopi (januar 2023)

Arkiv over ældre tilslutningsbidrag

 
KONSTANT Net A/S

Stikledning er ikke indeholdt i tilslutningsbidraget, da KONSTANT ikke ejer stikledningerne. 

Kundekategori Leverings-omfang Definition Enhed Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erhverv A-høj kr./MVA Erhvervskunde tilsluttet A-høj kr./MVA 630.000,00 787.500,00 
Erhverv A-lav kr./MVA Erhvervskunde tilsluttet A-lav kr./MVA 1.140.000,00 1.425.000,00 
Erhverv B-høj* kr./A Erhvervskunde tilsluttet B-høj kr./A 1.170,00 1.462,50 
Erhverv B-lav* kr./A Erhvervskunde tilsluttet B-lav kr./A 1.210,00 1.512,50 
Erhverv C* kr./A Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet kr./A 1.270,00 1.587,50 
Parcelhus/Fritidshus/Erhverv 25 A  Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme

Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er kolonihavehus. Fritidshus defineres som et parcelhus
Pr. tilslutning 16.400,00 20.500,00 
Rækkehus i byzone (tæt-lav-byggeri) 25 A Bolig i byzone med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger Pr. tilslutning 13.150,00 1.637,50 
Lejlighed i byzone: Standard lejlighed 16 A Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang til og med 16 A Pr. tilslutning 8.950,00 11.187,50 
Lejlighed i byzone: Stor lejlighed 25 A Bolig i byzone i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang større end 16 A Pr. tilslutning 12.380,00 15.475,00 
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzone, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål

Dokumentationen kan f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
Pr. tilslutning 5.050,00 6.312,50 
Kolonihavehus i byzone 16 A En bebyggelse af et havelod beliggende i byzone og i et område omfattet af lov om kolonihaver Pr. tilslutning 9.710,00 12.137,50 
Små 1- og 3-fasede installationer** Maks. 1000 W ~ 1,5 A Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm. Pr. tilslutning 1.140,00 1.425,00 


Priserne er ekskl. bortskaffelse af forurenet jord/byggeaffald samt retablering på befæstede arealer på privat grund og efterreparationer.

*For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen.
**Ved Små 1- og 3-fasede installationer forudsættes installationen tilsluttet i nærmeste kabelskab i det eksisterende distributionsnet. I modsat fald, betales tilslutningsbidrag som Parcelhus/Fritidshus. Stikledning skal altid fremføres og monteres som 4-leder.

Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation
inden for et betalt leveringsomfang
Kr. ekskl.
moms 
Kr. inkl. moms 
Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation, dog mindst. 1.300,00 1.625,00

 

Genoprettelse af hvilende rettigheder/installationer Kr. ekskl.
moms
Kr. inkl.
moms
Der opkræves betaling for administration. 1.300,00 1.625,00


Afsides beliggende installationer

Standard tilslutningsbidrag udregnes i hvert enkelt tilfælde efter reglerne herom i Tilslutningsbestemmelser.

Byggeplads- /midlertidige installationer

Kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. Rekvirenten betaler de med etableringen forbundne omkostninger. Midlertidige installationer kan ikke tilsluttes med en varighed over 1 år.

Tilslutningsbestemmelser for el

Der henvises i øvrigt til KONSTANTs Tilslutningsbestemmelser, der kan læses her på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til selskabet.

PRISER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2023

TILSLUTNINGSBIDRAG FOR PRODUCENTER

Se en udskriftsvenlig kopi (januar 2023)

Arkiv over ældre tilslutningsbidrag

Der skal betales et tilslutningsbidrag for udvidelse af bestående produktionsinstallationer og helt nye produktionsinstallationer. Tilslutningsbidraget er geografisk differentieret afhængig af, om området er overvejende domineret af forbrug eller produktion. 

Bemærk, at geozonen først kan bestemmes i forbindelse med anvisning af tilslutningspunkt, hvilket altid vil baseres på den bedste løsning set med samfundsøkonomiske briller.

Produktionsanlæg tilsluttet før 1. januar 2023 bliver ikke opkrævet nedenstående tilslutningsbidrag. Disse anlæg behandles i stedet i henhold til de nuværende betingelser, som gælder for anlæg, som nettilsluttes frem til udgangen af 2022. Anlæggene betaler for tilslutning iht. lovgivningen.

Enhedspriserne er fastsat med brug af Green Power Denmarks model for producentanlæg.

Kundekategori Tilslutningspunkt Kr./MVA
ekskl. moms
Kr./MVA
ekskl. moms

Kr./MVA
ekskl. moms

Rød geozone Gul geozone

Grøn geozone

A-høj+, maskenet Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation i maskenet 285.000 kr./MVA 170.000 kr./MVA 70.000 kr./MVA
A-høj+ Sekundærskinnen i 132-150/30-60 kV-transformerstation 60.000 kr./MVA 50.000 kr./MVA 45.000 kr./MVA
A-høj 30-60 kV-station 605.000 kr./MVA 360.000 kr./MVA 140.000 kr./MVA
A-lav Sekundærskinnen i 30-60/10-20 kV-transformerstation 840.000 kr./MVA 465.000 kr./MVA 135.000 kr./MVA
B-høj 10-20 kV-station eller i 10-20 kV-nettet 1.550.000 kr./MVA 885.000 kr./MVA 290.000 kr./MVA
B-lav Sekundærskinnen i 10-20/0,4 kV-transformerstation 1.950.000 kr./MVA 1.025.000 kr./MVA 205.000 kr./MVA
C 0,4 kV-kabelskab 150.000 kr./MVA 150.000 kr./MVA 150.000 kr./MVA

 

Oversigt over geozoner i KONSTANTs forsyningsområde 2023

KONSTANT Geozoner 20. december 2022

Kortet er opdateret 20. december 2022

KONSTANT Geozonepolygoner 201222