DANSK ENERGIS STANDARD

GEBYRER - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2021

Gebyr - KONSTANT til kunde Kr. (ekskl. moms)
Betalingsaftale1 260
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.030
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager 770
Nedtagning af måler  950
Oprettelse af mikro VE-anlæg  2.250
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 3 Fastsat ved lov
Udbringning af måler 250
Forgæves kørsel (kunde) 720
Netselskab til elhandler via DataHub 
Aflæsningsbesøg 500
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870
Fjernbetjent afbrydelse 140
Fjernbetjent genåbning 140
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid 330
Fogedforretning, udekørende Efter regning
Opstart af fogedforretning 680
Seviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010
Genopsætning af nedtaget måler 960
Genåbning 650
Genåbning uden for normal åbningstid 1.270
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210
Målerundersøgelse på stedet 1.070
Nedtagning af måler 960
Rykker for manglende selvaflæsning 90
Skønnet aflæsning 120
Forgæves kørsel 720
Kontrolbesøg 830
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250
Netselskab til elhandler
For sen betaling fra elhandler1, 2 Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,3 Fastsat ved lov
Netselskab til elinstallatør
Forgæves kørsel (elinstallatør) 720
  1. Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
  2. Fastsat ved lov. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. jule 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling som ændret ved nekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013.
  3. Størrelsen af gebyret fast i § 9 b, stk. 2 i renteloven (Bekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling).