HER FINDER DU INFORMATION OM:

NETTARIFFER, ABONNEMENTER, GEBYRER OG TILSLUTNINGSBIDRAG

Som elkunde i Danmark betaler du for dit elforbrug og for at få transporteret strømmen hjem til din bolig. Det er selve transporten af el, som netselskaberne i Danmark søger for.

Netselskabet opkræver transportbetalingen – nettariffen – via din elhandler.

KONSTANT sørger for at transportere el til andelshaverne i KONSTANTs forsyningsområde. Det er din elhandler, der står for opkrævning af nettarif, abonnement, rådighedsbetaling og gebyrer.

Gebyrer, abonnementer, tariffer og tilslutningsbidrag er godkendt af Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet). Du kan finde Forsyningstilsynets metodegodkendelser her.

Se gældende:

NY TARIFMODEL PR. 1. APRIL 2023

TARIFMODEL 3.0: TIMETARIFFER ER EN DEL AF DEN GRØNNE OMSTILLING

Timetariffer handler om at flytte vores elforbrug væk fra det tidsrum, hvor elnettet er mest belastet. 

Læs mere om Tarifmodel 3.0

Se tariffer og abonnementer gældende pr. 1. april 2023.

Timetariffer for C-kunder.

PRISER OG VILKÅR

Som elnetkunde betaler du for at få strømmen transporteret gennem elnettet fra det sted, den bliver produceret til din bolig eller virksomhed. KONSTANT står for at transportere strømmen. Den tarif, du betaler for transporten, dækker bl.a. vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Vi opkræver betaling for denne ydelse hos din elleverandør, som siden hen afregner med dig.

Din omkostning som netkunde er et fast, månedligt abonnement og en variabel tarif for de kWh, du aftager gennem elnettet. Størrelsen på netabonnementet og tariffen afhænger af din forbrugstype. Abonnement og tarif fastsættes efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender.

Læs mere om nettariffer og abonnement.

El - Luftsledninger - Unsplash.jpg

Gebyrer


Der er en række ydelser og gebyrer, der ikke dækkes af tariffen. Se de forskellige gebyrer her.

 

 

  LÆS MERE
Varmepumpe.jpg

Tilslutningsbidrag: Generelt


Tilslutningsbidraget gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri samt størrelsen på leveringsomfang.

  LÆS MERE
Etablering af transformerstation - KONSTANT

Indfødningstarif


Indfødningstariffer dækker omkostninger til drift og nettab, der følger af indfødning af energi til det kollektive net.

 

  LÆS MERE
Solcelle Aarhus Kommune og KONSTANT.jpg

Tilslutningsbidrag: Producenter


Producenter af elektricitet fra bl.a. vind- og solenergi fra 1. januar 2023 skal dække de omkostninger, som produktionen medfører i det kollektive elnet.

  LÆS MERE

FAQ

Hjem

 1. Hvad er abonnement, og hvad dækker det?
  <p>En fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger ved kundeforholdet, herunder omkostninger til administration, måling mv. For højspændingskunder inkluderer abonnementet betaling for kontrolmåler.</p>
 2. Hvad er gebyr, og hvad dækker det?
  <p>Ved ekstraordinære ydelser, som ikke er omfattede af det generelle abonnement, opkræver KONSTANT et gebyr. Det kan være ved betalingsaftale, for sen betaling, nedtagning af elmåler eller genåbning. Gebyrerne følger Green Power Denmarks standardgebyr. <a data-id="163546" href="/net/priser-og-vilkaar/gebyrer/" target="_blank" title="Gebyrer">Se gebyroversigt her</a>.</p>
 3. Hvad er forbrugstarif (nettarif), og hvad dækker den?
  <p>Forbrugstariffen dækker alle de omkostninger til anlæg og administration, der er nødvendige for at forsyne dig med elektricitet i din bolig. Betalingen dækker bl.a. drift, vedligehold og udbygning af elnettet.</p> <p>Forbrugstarif betales pr. kWh-træk fra nettet og går til at dække omkostningerne til brugen af selve eldistributionsnettet. </p> <p>Selvom betegnelsen er forbrugstarif, betales den af kundens bruttoenergitræk, uanset om energien går til slutforbrug.</p>
 4. Hvad er rådighedsbetaling, og hvad dækker den?
  <p>Rådighedsbetalingen er en betaling, som egenproducenter skal betale for at have elnettet til rådighed. </p> <p>Rådighedsbetaling er betaling pr. kWh af egetforbruget hos egenproducenter med produktionsmåling.</p> <p>Egenproducenter er kunder, der både aftager el fra elnettet og producerer el til elnettet.</p>
 5. Hvad er effektbetaling, og hvad dækker den?
  <p>Ligesom den tidsdifferentierede tarif for C-kunder skal større kunder betale for deres belastning af nettet. For større kunder gælder det dog, at de individuelt har større påvirkning på nettet fremfor blot at være en del af mængden. Så en del af betalingen flyttes fra tariffen over til  effektbetalingen, som udregnes for hver enkelt kunde.</p>
 6. Hvad er tidsdifferentiering, og hvad dækker det?
  <p>Princip, hvor forbrugstariffen pr. kWh varierer hen over døgnet og året ved timeinddelinger, der er kendt på forhånd. Tidsdifferentieringen reflekterer belastningen i elnettet og bygger på princippet om, at den, der belaster nettet, betaler herfor.</p>
 7. Hvad er indfødningstarif, og hvad dækker den?
  <p>Indfødningstarifferne er en betaling pr. kWh for belastningen leveret el giver distributionsnettet (0,4-60 kV) eksempelvis fra vindmøller, solceller og kraftvarmeværker. Indfødningstariffen dækker omkostningerne til drift af det lokale elnet – herunder nettab – som følger af produktionen.</p> <p>Visse mindre anlæg, herunder bl.a. husstandssolceller, kan være fritaget for indfødningstariffer.</p>
 8. Hvorfor skal jeg timeafregnes?
  <p>De danske myndigheder har bestemt, at alle elkunder i Danmark skal have opsat fjernaflæste elmålere med mulighed for timeafregning.</p> <p>Tanken er, at vi med timeafregning bliver mere opmærksomme på vores forbrugsmønstre i løbet af døgnet. Og det er et skridt i den rigtige retning på vejen mod den grønne omstilling.</p>
 9. Hvad er tilslutningsbidrag, og hvad dækker det?
  <p>Tilslutningsbidraget er adgangsbillet til elnettet.</p> <p>Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri samt størrelsen af leveringsomfang.</p>
 10. Hvordan defineres kundekategorier?
  <p>Kunder kategoriseres efter deres fysiske tilslutningspunkt. Det sikrer overholdelse af elforsyningslovens bestemmelse om, at kunderne alene skal betale for de omkostninger, den enkelte kundekategori giver anledning til.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Kundekategori</td> <td>Spændingsniveau</td> <td>Beskrivelse</td> </tr> <tr> <td>A0</td> <td>150 kV</td> <td>Kunder tilsluttet transmissionsniveau</td> </tr> <tr> <td>A-høj</td> <td>60 kV</td> <td>Kunder tilsluttet elnettet på 50 kV-niveau</td> </tr> <tr> <td>A-lav</td> <td>60 kV</td> <td>Kunder tilsluttet elnettet direkte i en 50/10 kV-transformerstation på 10 kV-niveau</td> </tr> <tr> <td>B-høj</td> <td>10 kV</td> <td>Kunder tilsluttet elnettet på 10 kV-niveau</td> </tr> <tr> <td>B-lav</td> <td>10 kV</td> <td>Kunder tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV-transformerstation på 0,4 kV-niveau</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0,4 kV</td> <td>Kunder tilsluttet elnettet direkte på 0,4 kV-niveau i et kabelskab<br /><span>C-kunder er som oftest privatkunder.</span></td> </tr> </tbody> </table>
 11. Hvad er principperne bag tarifering?
  <p>Omkostningsægthed er det grundlæggende princip for tarifering. Som kunde betaler du for de omkostninger, din bolig eller virksomhed giver anledning til. Eller sagt med andre ord, den, der belaster nettet, skal dække de relaterede omkostninger.</p> <p>Det vil sige, en kunde skal bidrage til de dele af elnettet, der er nødvendige for at forsyne din bolig eller virksomhed med elektricitet. Således vil en C-kunde tilsluttet elnettet på 0,4 kV udover at bidrage til elnettet på 0,4 kV også bidrage til elnettet på 60 kV og 10 kV, som bruges til at forsyne en bolig eller en virksomhed. Dette benævnes "vandfaldsprincippet" og "solidaritetsprincippet".</p>
 12. Hvad er vandfaldsprincippet?
  <p>Distributionsnettet er opdelt i tre spændingsniveauer: høj, mellem og lav på henholdsvis 50-60 kV, 10 kV og 0,4 kV. Netselskabets kunder kategoriseres ud fra det fysiske tilslutningspunkt i nettet og betaler til omkostninger på alle spændingsniveauer deres leverede strøm skal passere på vej til kunden.</p> <p>Vandfaldsprincippet følger elforsyningslovens bestemmelser og giver omkostningsægthed imellem kundegrupperne, da hver kunde kun betaler for de dele af nettet, deres forbrug belaster.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Eksempel</span><br />Den elektricitet, som en C-kunde aftager på 0,4 kV-niveau, skal:</p> <ol> <li>transporteres igennem 50-60 Kv-elnettet,</li> <li>transporteres fra 50-60 kV ned til 10 kV,</li> <li>transporteres igennem 10 kV-elnettte,</li> <li>transformeres ned fra 10 kV til 0,4 kV og</li> <li>transporteres ud til slutkunden i 0,4 kV-elnettet</li> </ol>
 13. Hvad er solidaritetsprincippet?
  <p>Kunderne på et givent spændingsniveau deler omkostningerne efter forbrug og ikke efter geografi eller lignende. Altså betaler bondemanden og byboen det samme pr. kW-time uanset de individuelle forskelle i anlægsomkostninger mm.</p>
 14. Hvem godkender tariffer?
  <p>Det er Forsyningstilsynet, der godkender metoder for fastsættelse af tariffer.</p> <p><a data-id="153808" href="/net/om-konstant/regelsaet-for-konstant/sektioner/regelsaet-mellem-kunde-og-konstant/" title="Regelsæt mellem kunde og KONSTANT">Gå til metodegodkendelser for KONSTANT.</a></p>

Vælg et spørgsmål til venstre

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

KONTAKT DIN ELHANDLER OM DIN ELREGNING


Har du spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elhandler. Det er nemlig dem, der afgør, hvordan du afregnes for dit elforbrug.

Din elhandler kan oplyse dig om elpriser og dine muligheder for eksempelvis flexsafregning. Det er også hos elhandleren, du ansøger om reduceret elafgift, hvis din bolig er elopvarmet.

Din elhandler fremgår af din elregning.