ISO 55001

ASSET MANAGEMENT-POLITIK FOR KONSTANT

Vores løfte til vores ejere, interessenter og medarbejdere om, at ”vi leder el sikkert for alle” er vores rettesnor for det, vi gør, og de beslutninger vi tager i KONSTANT. Dette løfte afspejler vores kerneværdier, hvor ansvarlighed er den grundlæggende, men også værdierne lønsomhed og bæredygtighed.

Nærværende Asset Management-politik skal understøtte og være i tråd med ovenstående løfte og kerneværdier, samt være i overensstemmelse med KONSTANTs ambition for Asset Management og strategiplaner.

KONSTANT har store værdier bundet i aldrende elanlæg. Disse aktiver har stor betydning for vores ejere, da sikker og stabil levering af el er vital for et velfungerende samfund.

Med et stigende behov for vedligehold og reinvesteringer for vores aktiver i fremtiden samtidig med begrænsede ressourcer, ser vi principperne i Asset Management, som en optimal metode til at imødegå disse udfordringer.

Vores Asset Management-politik er derfor:

At anvende koordinerede Asset Management-principper til håndtering og styring af vores aktiver, så der sker en optimal balancering af risiko og økonomi for at sikre en samfundsmæssigt acceptabel leveringssikkerhed for vores ejere, både nu og i fremtiden.

Vi skal overholde alle juridiske, regulatoriske og miljømæssige forhold og regler, mens vi til stadighed vil holde fokus på bæredygtighed, samt høj sikkerhed for vores medarbejdere, ejere og offentligheden generelt.

Principper

Denne Asset Management-politik for KONSTANT skal opnås ved gennemførelsen af et velfungerende og koordineret Asset Management-system, der sikrer, at:

  • Der udarbejdes en asset management-strategi, målsætninger og performancemål og at disse løbende vedligeholdes og tilpasses indre og ydre forhold
  • Inddrage vores bestyrelse, ejere, myndighederne og andre relevante interessenter ved fastsættelse af mål
  • Risici og muligheder relateret til vores mål identificeres og styres på rette vis
  • Der tages hensyn til hele livscyklussen af vores aktiver ved udarbejdelse af investerings- og vedligeholdelsesplaner, så disse er bæredygtige og omkostningseffektive og at de baseres på en optimal balancering af risiko, økonomi og ønsket serviceniveau
  • Der udvikles en ressource og uddannelses strategi, der passer med behovene i investerings- og vedligeholdelsesplanerne
  • En effektiv gennemførelse af vores planer og opfølgning på mål
  • Der regelmæssigt følges op på asset management-systemet og tilhørende dokumenter ved audit og intern reviews i henhold til vores eksisterende kvalitets- og ledelsessystem
  • Kompetencer og kendskab til asset management-systemet og -principper løbende opbygges, deles og implementeres på tværs i hele organisationen

Alle ledere, ansatte og samarbejdspartnere skal efterkomme denne Asset Management-politik og bidrage til, at der sker en kontinuerlig forbedring og innovativ udvikling af Asset Management-systemet.

KONSTANT vil sikre den nødvendige information, uddannelse og de rette ressourcer, så gennemførelsen af denne politik bliver en succes.

Godkendt af KONSTANTs bestyrelse august 2018