VI PASSER PÅ DINE DATA

PERSONDATAPOLITIK FOR ELNETKUNDER

Version 7: December 2022

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Nedenfor finder du information om, hvordan KONSTANT behandler dine personoplysninger i forbindelse med eldistribution, hjemmeside og e-mail.

Datasikkerhed 
Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

ELDISTRIBUTION

UNDERRETNING OM NETSELSKABETS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Formålet med nedenstående er at forklare, hvordan vi behandler vores netkunders personoplysninger, med hvilket formål vi behandler personoplysningerne, og hvilke rettigheder du som elnetkunde har i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvem er vi og hvordan kontakter du os?
KONSTANT Net A/S ejer distributionsnettet, som transporterer elektricitet frem til dig, som du har købt af en elleverandør ved separat aftale.

KONSTANT Net A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi i den forbindelse har modtaget om dig som led i vores overordnede opgaver med distribution af elektricitet, drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af distributionsnettet, nettilslutning af kunderne, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

KONSTANT Net A/S
CVR-nr.: 21262498
Adresse: Dusager 22, 8200 Aarhus N
Tlf.: 7011 4509
E-mail: kontakt@konstant.dk

2. Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig som netkunde:

Navn, installationsadresse, mailadresse, eventuelt telefonnummer, aftagenummer, målenummer, bank- og betalingsoplysninger, elforbrugsrelaterede data og produktionsdata.

Vi anvender dine personoplysninger:

 • til at oprette, registrere og behandle din elinstallation, samt fakturere for tilslutningsbidrag og/eller andre evt. udgifter for den nyetablerede elinstallation, med det formål at opfylde aftalen med dig om tilslutning af ny elinstallation til el-nettet, eller ændringer af eksisterende tilslutninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litre c
 • i forbindelse med løbende måling af forbrug og produktion, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, b)
 • til at informere om planlagte strømafbrydelser og valg til repræsentantskabet mv., samt til optimering af drift/sikring af leverings- og forsyningssikkerhed. Dette sker med baggrund i vores legitime interesse i at kunne sikre relevant information og leverings- og forsyningssikkerhed, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)

Vi behandler desuden følgende almindelige personoplysninger om dig, hvis dette er relevant:

Forhold vedrørende dyrehold, børn, der lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, eller hjælpeløse personer.

Vi anvender disse personoplysninger til varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen til at informere relevante myndigheder herom, jf. nedenfor under punkt 4, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c).

Endelig behandler vi evt. dine følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, til afhjælpning i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen og afbrydelsen vil udgøre en fare for dig, eller andre, kan det blive registeret. Vi behandler sådanne personoplysninger på baggrund af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litre c og d, samt med henblik på at beskytte dine vitale interesser, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, c).

3. Hvem modtager vi personoplysningerne fra
Udover at modtage personoplysninger fra dig, modtager vi også dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Fra elleverandører via DataHubben
 • Fra Energinet
 • Fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre
 • Fra din elinstallatør (tilslutninger/ændringer)

4. Videregivelse
Vi videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af vores ydelse.

Vi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • NRGi A.m.b.a i forbindelse med repræsentantskabsvalg. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne informere dig om valg til repræsentantskabet i NRGi A.m.b.a. Lovgrundlaget for vores behandling er vores og dine legitime interesser i at kunne deltage i repræsentantskabsvalget, som afholdes hvert 4. år, jf. databeskyttelseslovens art. 6, stik. 1, litra f
 • Datahubben (et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet): Der videregives kontaktoplysninger, målepunktsrelateret data, herunder målepunktadresse, aftagenummer, løbende elforbrug, produktionsdata m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet og vi derfor er underlagt en retlig forpligtelse til denne videregivelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c)
 • Kommuner: Får vi kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger vi for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med vores retlige forpligtelser i henhold til lov om social service, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c)
 • Politiet: Får vi kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger vi for, at politiet underrettes herom for at overholde vores retlige forpligtelser efter dyrebeskyttelseslovgivningen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c)
 • Din elleverandører: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen med din elleverandør, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f) og art. 9, stk. 2, f)
 • Eksterne leverandører, samarbejdspartnere og brancheforeninger i det omfang, det er nødvendigt for levering af en ydelse, herunder ved tilslutning til og brug af distributionsnettet samt måling af elforbrug
 • Forskning/statistik: Videregivelse til brug for forskningsprojekter samt statistik, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1 f) og persondataforordningens art. 9, stk. 2 j). Viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 89, stk. 1, anses ikke for at være uforenelig med de oprindelige formål oplysningerne er indsamlet til.
 • Energistyrelsen ifm. sagsbehandling omkring produktionsanlæg og batterianlæg med henblik på at overholde vores retlige forpligtelser efter elforsyningsloven, jf. persondataforordningens art. 6 stk. 1, c)

5. Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Vi anvender bl.a. eMeter/Siemens USA til behandling og dataanalyse af installationsadressens målerdata. Personoplysninger i form af målernr. og elforbrug overføres i den forbindelse til et land uden for EU og EØS, idet eMeter/Siemens USA er beliggende i USA. Overførselsgrundlaget er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår, og oplysninger til dokumentation af betalt tilslutningsgebyr opbevares, indtil installationen (aftagepunktet) nedlægges af hensyn til vores oplysningspligt iht. den til enhver tid gældende elforsyningslovgivning.

Oplysninger i relation til drift af net/sikring af leverings- og forsyningssikkerheden opbevares så længe det vurderes relevant og nødvendigt for driften af distributionsnettet samt opretholdelsen af leverings- og forsyningssikkerheden.

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

7. Dine rettigheder
Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

@KONSTANT.DK

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI MODTAGER VIA MAIL

Formålet med nedenstående er at forklare, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger modtaget på mail fra dig samt dine rettigheder i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
KONSTANT Net A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KONSTANT Net A/S
CVR-nr.: 21262498
Adresse: Dusager 22, 8200 Aarhus N
Tlf.: 70114509
E-mail: kontakt@konstant.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger, du sender til os på mail, i det omfang, det er nødvendigt for håndtering af din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2.

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at fremsende mail herom til den mailadresse, du har sendt dine oplysninger til.

3. Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. 

Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

4. Videregivelse af personoplysninger
Vi forbeholder os retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi-koncernen, såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Din mail med dine personoplysninger slettes, når din henvendelse er afsluttet og færdigbehandlet, med mindre den opbevares på din kundefil, og slettes 5 år efter kundeforholdets ophør. 6. Dine rettigheder Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

WWW.KONSTANT.DK

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDE

1. Vi er den dataansvarlige - hvem er vi, og hvordan kontakter du os?
KONSTANT Net A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

KONSTANT Net A/S
CVR-nr.: 21262498
Adresse: Dusager 22, 8200 Aarhus N
Tlf.: 70114509
E-mail: kontakt@konstant.dk

2. Kategorier af personoplysninger, formål, retsgrundlag og opbevaring
Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan levere den pågældende ydelse til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.
Når du klikker dig ind på vores hjemmeside, logges din IP-adresse til statistiske og funktionelle formål. Dette på grundlag af vores legitime interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f) eller dit samtykke til placering a cookies, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1 a) alt afhængig af, hvilke typer cookies der bliver placeret.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

 • Har du inden for de seneste 5 år ansøgt om tilskud til energibesparelser og om udbetalingen af tilskuddet efter færdiggørelse, har du givet os oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, kontonr., evt. faktura for køb og BBR-meddelelse på din ejendom. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan vurdere og yde tilskuddet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 2 b) og persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

  Dine oplysninger slettes iht. betingelserne i den på tidspunktet for ansøgning gældende aftale om energiselskabernes energispareindsats. Det betyder, at realiserede energibesparelsesprojekter slettes 5 år efter realiseringsåret. Ikke-realiserede projekter slettes 2 år efter ansøgningsåret.

 • Hvis du vil tjekke, om der er driftsforstyrrelser på din adresse, indtaster du din adresse på hjemmesiden. Denne er nødvendig for, at vi kan oplyse dig om eventuelle driftsforstyrrelser i dit område, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)


  Din oplysning om din adresse logges eller gemmes ikke.

 • Når du tilmelder eller afmelder muligheden for at få besked, hvis strømmen går på din adresse, giver du os dit navn, adresse, mobiltlf.nr. og e-mailadresse, som er nødvendigt for, at vi kan opfylde din anmodning, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)

  Du kan altid vælge at afmelde muligheden for at få besked samme sted på hjemmesiden, og dine oplysninger vil herefter blive slettet hos os.

 • Hvis du inden for de seneste 3 år overdraget en stikledning til KONSTANT Net A/S via vores hjemmeside, har vi bedt om dit navn, adresse, aftagenr., installationsnr., tlf.nr. og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan overdrage stikledningen og kontakte dig med eventuelle spørgsmål herom, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

  Din henvendelse slettes 3 år efter overdragelsen.

 • Har du tidligere bestilt ledningsoplysninger via formular på vores hjemmeside, har vi fået oplyst dit navn, din adresse, din e-mailadresse og telefonnummer, som har været nødvendigt for at kunne behandle din anmodning og kontakte dig med svar på din forespørgsel, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f). Har du oplyst andre personoplysninger i kontaktformularen, har vi behandlet disse oplysninger, hvor det er nødvendigt til brug for besvarelse af din henvendelse.


  Din henvendelse slettes efter 1 år.

 • Hvis du bestiller en summationsmåler, vil vi have brug for dit målernummer, dit navn, din adresse, din e-mailadresse og telefonnummer som er nødvendigt for at kunne behandle din bestilling og kontakte dig med svar, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

  Din henvendelse slettes efter 5 år iht. betingelserne i faktureringsbekendtgørelsen.

 • Hvis du udfylder blanket angående installatøraftaler, beder vi om navn, telefonnummer, mail, adresse og autorisationsnummer. Vi anvender disse oplysninger ifm. indgåelse af aftaler om arbejde i kabelskabe ejet af KONSTANT og kontakte dig med eventuelle spørgsmål herom, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

  Din henvendelse slettes 3 år efter annullering af installatøraftale.

 • Hvis du anmoder om nøgleudlevering i forbindelse med drift af elektroniske anlæg, indsamles følgende oplysninger: Virksomhedsejers navn (Enkeltmandsvirksomhed, virksomhedsejers adresse (Enkeltmandsvirksomhed), virksomhedstelefonnummer (Enkeltmandsvirksomhed), virksomhedse-mailadresse (Enkeltmandsvirksomhed), navn på driftsansvarlig person, e-mailadresse på driftsansvarlig person, navn på nøgleihændehaver, titel på nøgleihændehaver, e-mailadresse på nøgleihændehaver og mobilnummer på nøgleihændehaver. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan oprette og give adgang til drift og vedligehold af elektroniske anlæg, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f.

  Oplysningerne slettes 1 år efter den omtalte drift indstilles og tilbagelevering af den/de udleverede nøgle(r).

 • Hvis du deltager i en konkurrence på vores hjemmeside, beder vi dig om dit navn, telefonnummer og e-mail adresse, som er nødvendige for at kunne give dig besked med kvittering for deltagelse, og hvis du vinder. Vi beder også om din adresse med henblik på at sikre boligens placering i KONSTANTs forsyningsområde. Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, f). Oplysningerne slettes ved konkurrenceperiodens ophør, og senest et år efter deltagelse.
 • Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring, som er nødvendige for vores behandling af din jobansøgning. Øvrige oplysninger, som du eventuelt vælger at give, herunder f.eks. cpr-nr., er ikke nødvendige, og vi vil også behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a) og databeskyttelseslovens § 11 stk. 2, nr. 2.

  Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.

3. Indsamling af personoplysninger
De personoplysninger (f.eks. navn og adresse), vi indsamler på hjemmesiden, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål. Læs vores cookiepolitik her.

4. Videregivelse af personoplysninger
Har du ansøgt om tilskud til energibesparelser, vil vi kunne videregive dine personoplysninger til Energistyrelsen og Green Power Denmark i forbindelse med stikprøvekontroller og dobbelttjek, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning på energispareområdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c) og databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2.

Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil eller behandlingen er nødvendig i forhold til de formål hvortil de er indsamlet.

Vi videregiver og benytter dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi-koncernen på grundlag af de lovgrundlag, som er angivet ovenfor under pkt. 2, såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

5. Behandling hos tredjepart
Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

6. Dine rettigheder
Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.