« Gå til nyhedsoversigt

KONSTANT benytter samgravning og fremrykker reinvesteringer 

Der er godt gang i gravearbejdet i forbindelse med udstykninger og renoveringer mange steder i KONSTANTs forsyningsområde.

Der graves fortove og veje op for at renovere og vedligeholde de forskellige rør og kabler, der er placeret under jorden, hvilket i det daglige betyder opgravede fortove, veje og udkørsler. Ud over de gener en opgravet gade må forsage for borgerne, er det også en bekostelig affære at grave en hel gade op.

Der er derfor store gevinster i at gennemføre flere graveprojekter i et område på én gang. Man er så at sige flere om det samme projekt: Det kaldes også for samgravning.

KONSTANT fremrykker reinvesteringer

KONSTANT kan se fordelene ved at udnytte samgravning, og bestyrelsen i KONSTANT har besluttet, at fremrykke reinvesteringer i forsyningsanlæggene i Øgade-kvarteret og på Frederiksbjerg i Aarhus, idet andre ledningsejere graver i disse områder. Det betyder, at KONSTANT udskifter gamle kabler og kabelskabe samtidig med, at andre ledningsejere har tilsvarende projekter i gang i samme område.

Ved samgravning er det ikke blot få meter kabler, der udskiftes: Det er flere km.
I projektet i Øgade-kvarteret og på Frederiksbjerg skiftes knap 6 km mellemspændingskabler og hele 15 km lavspændingskabler. Derudover udskiftes 201 kabelskabe og 217 T-muffer fjernes.
Udskiftningen medfører, at forsyningssikkerheden i området forbedres, og projektleder ved KONSTANT Lars Fonnesbæk oplyser, at kapaciteten i områderne er fremtidssikret i rigtig mange år.

KONSTANT bidrager med denne reinvestering til en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning i vores lokalområde.

Mange fordele ved samgravning

Ved samgravning skabes en unik mulighed for at gennemføre reinvesteringer i store områder og reinvesteringen i kabler og kabelskabe sikre en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Det økonomiske aspekt vejer tungt, men der er også andre fordele ved samgravning. Ved samgravning er der også det bæredygtige aspekt ved at gravemaskinerne kun skal køre og grave områder op én gang modsat 2 eller flere gange.
Generne for borgerne mindskes også som tidl. nævnt: De slipper for at få deres fortov gravet op ad flere omgange.
Det er heller ikke småting, der bliver fundet, når fortovsfliserne bliver løftet. Under fliserne i de gamle kvarterer i Aarhus findes bl.a. gamle fjernvarmerør og beton kanaler.

Der er fokus på samgravning fra flere sider. Kommunerne har også set fordelene ved, at flere ledningsejere inddrages i projekterne. Kommunerne er begyndt med først at give gravetilladelser, når alle ledningsejere i det pågældende projektområde er blevet hørt, om de vil være med i projektet.

Der bliver ”løftet i flok” ved samgravningsprojekter og det er godt, at man er flere om den omkostningstunge retableringen, efter et samgravningsprojekt. Retableringen kan godt være lidt af en udfordring i de gamle smukke, men snævre, gader, fortæller projektleder Lars Fonnesbæk, når man bl.a. skal ligge et par tons chaussésten på plads igen.