KONSTANTs forsyningsområde

HØRING AF KONSTANTS LANGSIGTEDE NETUDVIKLINGSPLAN 2023

Et udkast til KONSTANTs langsigtede netudviklingsplan 2023 er i offentlig høring fra mandag den 4. april 2022 til og med søndag den 1. maj 2022.

KONSTANTs langsigtede netudviklingsplan 2023 er KONSTANTs samlede plan for udviklingen af elnettet i KONSTANTs forsyningsområde. Planen er den første af sin slags, og KONSTANT skal fremover offentliggøre en netudviklingsplan hvert andet år.

Gå til KONSTANTs langsigtede netudviklingsplan 2023 (høringsversion)

Høringsperioden
KONSTANT anmoder alle interesserede parter om høringssvar til den langsigtede udviklingsplan.

Høringssvar, spørgsmål og bemærkninger bedes fremsendt via e-mail til Chris Hedegaard Birch chhb@konstant.dk senest søndag den 1. maj 2022.

Hvad er netudviklingsplaner?
De danske elnetvirksomheder skal fra 2022 udarbejde en ny langsigtet og detaljeret gennemgang af deres del af det samlede distributionsnet, som leder strømmen ud til de danske husholdninger og virksomheders stikkontakter. Dette kaldes netudviklingsplaner.

Kravet om udarbejdelse af netudviklingsplanerne er indført med ændringer af EU’s eldirektiv og er implementeret med bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (BEK nr. 1499/2021).
Baggrunden for de nye regler er EU’s mål om grøn omstilling af energisektoren. Netudviklingsplanerne anses i denne forbindelse som et vigtigt værktøj til bl.a. at understøtte udviklingen af vedvarende energikilder, energilagring og elektrificering af transportsektoren. Planerne skal skabe gennemsigtighed for markedsaktører om den fremtidige udvikling og behov og give interesserede markedsaktører bedre mulighed for bl.a. at levere fleksibilitetsydelser og dermed påvirke udviklingen i distributionsnettet.

Læs mere om netudviklingsplaner