KONSTANTS FORSYNINGSNET

GENEREL INFORMATION OM STIKLEDNINGER

Stikledninger skal etableres af autoriseret el-installatør, der forud for arbejdet skal anmelde sit arbejde via www.installationsblanket.dk.

Etablering af stikledninger skal udføres i henhold til nedenstående. 

Krav til etablering af nye stikledninger

 • Afstand til anvist tilslutningspunkt. Der henvises til Tilslutningsbestemmelser. samt følgende præcisering: Ved belastninger >63A samt hvor Bygherre stiller særlige krav til tilslutningspunktet, kan afstanden til tilslutningspunktet være mere end 30 meter
 • Antal stikledninger til en matrikel, antal parallelle stikledninger etc. Der henvises til Tilslutningsbestemmelser samt følgende præcisering: 1 stikledning pr. forbrugssted tolkes som 1 stikledning pr. sammenhængende bygningsmasse. Undtaget for dette er tæt/lav bebyggelse
 • Hvordan skal nye stikledninger dokumenteres. Der henvises til Fællesregulativet samt Tilslutningsbestemmelser. Se uddybning af KONSTANTs krav her.
 • Maksimalafbryder / sikring i indgangskniv: Ved udfyldelse af en ny tilmelding via Installationsblanketten, skal der angives hvilken størrelse sikring / maksimalafbryder der monteres. For alle stikledninger til erhverv eller ved fællesstikledning over 63A skal etableres begrænsende sikring foran boligenheder, som beskrevet i Tilslutningsbestemmelser.
 • Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af stikledninger skal ske i henhold til Fællesregulativet. Kortslutningsudstyr (sikringer) kan evt. placeres i kabelskab / transformerstation, men leveres af installatør.
 • Tilslutning af stikledninger i integrerede netstationer:
  • KONSTANT tilslutter kabler på bagtud
  • Bygherre / Kunde tilslutter i kundetavle
 • Tilslutning af stikledninger i netstationer (fritstående kiosker):
  • KONSTANT tilslutter stikledninger i station

           Etableres stikledninger til andet tilslutningspunkt end anvist, vil KONSTANT kræve stikledning ændret til anvist tilslutningspunkt

 • KONSTANT kan anvise stikledninger til tilslutning på 3. parts matrikel, da disse indgår i det kollektive forsyningsnet. KONSTANT kan tilbyde at indgå som mægler ved uoverensstemmelser med reetablering

Vedrørende ændringer af eksisterende stikledninger

 • Ombygning eller ændring af distributionsnettet: Tilslutningsbestemmelser
 • Vejens tarv er gældende for alle stikledninger og omkostninger til eventuelle forlægninger af stikledninger, afholdes af ejeren

Overbelastning af stikledninger

 • Konstaterer KONSTANT i en driftssituation, at Kunden ikke har forsyning og dette skyldes overbelastning hos Kunden, vil der blive fremsendt regning på genetablering af forsyningen. Se Tilslutningsbestemmelser

Ejerskab af t-muffe-strækninger

 • KONSTANT kan fjerne T-muffestrækninger og forlænge eksisterende stikledninger til nyetablerede kabelskabe. Dette sker uden beregning for Kunden
 • Er der fejl på et kundeejet stikkabel, fra t-muffen mod installationen, er det Kunden som har omkostningen. Er der tale om en fælles stikledning, fordeles de faktiske omkostninger i henhold til ejerskabsandele. KONSTANT betaler for de andele, hvor ejerskabet er overdraget til KONSTANT

Montage og opmærkning af stikledninger
Montage og opmærkning skal ske i henhold til gældende retningslinjer.

Fejl og mangler
Såfremt der konstateres fejl og mangler, vil installatøren få en frist til udbedring disse. Sker dette ikke, vil arbejdet blive faktureret efter medgået tid, kørsel og materialer på installatørens regning.

Vejunderføringer

 • For nye stikledninger i byggemodninger etablerer KONSTANT vejunderføringsrør, hvis der anvises til et tilslutningspunkt på modsatte side af vejen
 • Ved udskiftning af eksisterende stikledninger er det Bygherre / Kundes eget ansvar at fremføre til tilslutningspunkt
 • Det er ikke tilladt at anvende KONSTANTs disponible rør til netstationer mv.

Delvis betalt stikledningsbidrag

 • Er der tidligere forudbetalt stikledningsbidrag for en delvis udført stikledning, vil det betalte beløb blive refunderet og færdiggørelse af stikledningen vil skulle ske af Kunden

Tarifsikring
KONSTANT stiller fra 1. januar 2021 ikke krav om etablering af tarifsikringer.

Arbejde i KONSTANTs forsyningsnet/kabelskabe
Læs mere her om gældende krav til arbejdet i KONSTANTs forsyningsnet / kabelskabe.

Leveringsområde
KONSTANTs leveringsområde: Aarhus, Djursland, Samsø, Tunø, Anholt og Horsens-området ned til Vejle Nord samt området ud til og med Endelave.