HVEM GØR HVAD?

ROLLER OG OPGAVER PÅ ELMARKEDET

Det danske elmarked har undergået store forandringer gennem de sidste tyve år. I 2003 blev elmarkedet liberaliseret, så alle forbrugere i Danmark frit kunne vælge deres egen elhandler. Og i 2016 blev Engrosmodellen implementeret. Dette betød, at elhandleren blev ansvarlig for al kontakt med forbrugeren, herunder afregning af elforbruget inkl. afgifter, PSO mm.

Intentionen med Engrosmodellen har været at skabe større gennemsigtighed på elmarkedet, idet forbrugeren nu kun har ét kontaktpunkt – nemlig elhandleren. Engrosmodellen betyder dog ikke, at de traditionelle aktører på markedet – som eksempelvis elnetselskaberne - er forsvundet eller er blevet mindre vigtige. De er bare på nogle områder blevet mindre synlige for forbrugeren, idet regningen kommer direkte fra elhandleren.

Læs mere om elmarkedet i artiklerne ”Den frie konkurrence på elmarkedet” og ”Elmarkedet”.

Energikoncerner i Danmark

Det danske elmarked er præget af energikoncerner, der kan eje en bred vifte af kommercielle selskaber som eksempelvis et elhandelsselskab, en elektrikerforretning og et rådgivningsselskab. Koncernerne kan herudover eje et ikke-kommercielt elnetselskab. Et eksempel er NRGi amba, der ejer elnetselskabet KONSTANT.

Ifølge lovgivningen skal der være fuldstændig adskillelse mellem kommercielle aktiviteter i en energikoncern og det ikke-kommercielle elnetselskab. Det gælder alt fra ledelse og økonomi af selskabet til identitet (navn, logo, designfarver osv.). Kravet skal sikre lige vilkår for alle aktører og skaber klarhed for forbrugerne.

Læs mere om netvirksomheders særskilte identitet.

Elnetselskabet: Forsyning, overvågning og udbygning

Et elnetselskab ejer og har bevilling fra myndighederne til at drive og udbygge det kollektive eldistributionsnet (også kaldet elforsyningsnettet), der går fra det overordnede transmissionsnet og ud til forbrugeren i et geografisk afgrænset forsyningsområde (også kaldet netområdet).

KONSTANT er et elnetselskab og skal som sådan sikre en høj og konstant forsyningssikkerhed i eget netområde. Eller sagt med andre ord, KONSTANT skal sørge for, at der er strøm i stikkontakten hos den enkelte forbruger.

Drift af elforsyningsnettet omfatter opgaver som tilslutning af nye kunder samt udvikling og vedligehold af de fysiske anlæg og ledningsnettet. KONSTANT varetager også en række opgaver som eksempelvis reetablering af strømførende kabler, der er gravet over, og etablering af strømførende kabler ved nye anlæg.

Det er samtidig elnetselskabets ansvar at måle elforbruget i eget netområde og indsende denne data til DataHubben, hvorefter elhandleren kan afregne forbrugeren.

Elhandleren: Forbrugerens kontaktpunkt

Elhandleren køber el på engrosmarkedet. Herefter sælges strømmen videre til forbrugerne. Elhandleren har pligt til – mod betaling – at levere el til alle husholdningskunder, der anmoder om det.

Elhandleren er forbrugerens primære kontakt til elsystemet. Det er elhandlerne, der sørger for, at forbrugerens oplysninger er korrekte i DataHubben. De står desuden for at hente data via DataHubben til brug for afregning af forbrugeren samt opkræve betaling for forbrug, afgifter, tariffer og transport i én samlet regning. Det er også elhandleren, der håndterer flytninger mm.

Det er desuden sådan, at ønsker en forbruger at oprette en ny installation, skal forbrugeren have valgt en elhandler, før et elnetselskab som f.eks. KONSTANT har lov til at udlevere en elmåler til forbrugeren og tilslutte måleren til elforsyningsnettet.

Energinet: Transmissionsnet og DataHub

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet har ansvaret for at drive det overordnede transmissionsnet i Danmark. Herudover arbejder Energinet sammen med brancheorganisationer og elnetselskaberne om at udvikle fremtidens energisystem, så der bl.a. bliver indpasset mere vedvarende energi.

Energinet ejer og driver DataHubben. Det IT-system, som lagrer al data om danskernes elforbrug og håndterer kommunikationen mellem elhandleren og elnetselskabet.

Læs mere om Energinet og DataHubben her.