DANSK ENERGIS STANDARD

GEBYRER

 

Gebyr - KONSTANT til kunde Kr. (ekskl. moms)
Betalingsaftale1  105
For sen betaling for erhvervskunde  310
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning  720
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op  435
Nedlæggelse af målerinstallation  760
Nedtagning af måler  740
Oprettelse af mikro VE-anlæg  1.910
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385
Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2 100
Udbringning af måler 240
Til elhandler via DataHub 
Aflæsningsbesøg 555
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670
Fjernbetjent afbrydelse 105
Fjernbetjent genåbning 105
Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid 260
Fogedforretning, udekørende4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 790
Genopsætning af nedtaget måler 790
Genåbning 625
Genåbning uden for normal åbningstid 1.445
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990
Målerundersøgelse på stedet 785
Nedtagning af måler 700
Rykker for manglende selvaflæsning 75
Skønnet aflæsning 65
Forgæves kørsel6 560
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler1, 3 310
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 100
  1. Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
  2. Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
  3. Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
  4. Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
  5. Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
  6. Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.