FREMTIDIG ELMÅLERHÅNDTERING I KONSTANTS FORSYNINGSOMRÅDE

VIGTIG INFORMATION PR. 1. JANUAR 2020

Elmarkedet har gennemgået lovmæssige ændringer, som medfører, at kunderne skal afregnes for deres forbrug time for time. Lovændringen betyder, at KONSTANT skal levere forbrugs- samt produktionsdata kort efter opsættelse af en elmåler.

For at imødekomme disse krav, har KONSTANT besluttet, at ændre praksis for målerhåndtering.

Fra 1. januar 2020 vil følgende være gældende for håndtering af elmålere i KONSTANTs forsyningsområde:

Alle ønsker om ny installation, udvidelser, ændringer, nedlæggelser samt etablering af produktionsanlæg skal fortsat ske via www.installationsblanket.dk. Installationer skal opmærkes, som beskrevet i Fællesregulativet 2019.

Kemp & Lauritzen A/S vil fremadrettet varetage den fysiske opsætning af elmålere i forsyningsområdet.

For dig som installatører/elektriker betyder det, at du ikke længere selv skal opsætte elmålere fra KONSTANT. Der vil ikke længere blive fremsendt elmålere med post.

Kemp & Lauritzen A/S vil ligeledes udføre opsætning af elmålere i byggestrømstavler.

Er den opsatte elmåler den blivende, skal elinstallatør/elektriker selv flytte elmåleren fra byggestrømstavlen til den blivende placering. Installatøren må kun selv udføre flytningen af elmåleren til blivende placering, hvis der er tale om parcel-/kolonihave-/ fritidshus eller enkeltstående erhverv med direkte måler og aldrig strømtransformermåler. Hvis andre målere skal flyttes, laves der en tilmelding via www.installationsblanket.dk

Når en elmåler ønskes opsat, skal der på www.installationsblanket.dk meldes ”Klar til måler”, installatøren skal forinden have sikret sig med kunden, at der er valgt el-leverandør på det pågældende målepunkt. Herefter vil elmåleren blive opsat inden for 5 arbejdsdage. Ved større byggerier med mange elmålere vil opgaven være påbegyndt senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen af ”Klar til måler”.

KONSTANT accepterer på ingen måde forbrug uden om net-selskabets elmålere.

Bemærk, at KONSTANT udleverer kun blivende målere til byggeperioden ved enkeltstående parcel/erhverv under 63A.

Ønskes en målerinstallation nedlagt, skal dette ske via www.installationsblanket.dk. Afmeldingen skal indsendes senest samme dag som afbrydelse/nedtagning af måleren.

Nedtagne elmålere skal fremsendes til, eller indleveres hos:

 • Kemp & Lauritzen A/S, Anelystparken 38, 8381 Tilst, Att. Målerlageret.
 • Kemp & Lauritzen A/S, Torstedalle 1, 8700 Horsens, Att. Målerlageret.

Indlevering af elmålere i Horsens-området kan kun ske efter forudgående telefonisk aftale på mobil 2559 0372 eller 255 0378, i tidsrummet:

 • Mandag til torsdag fra 7:00 til 15:00
 • Fredag fra 7:00 til 13:00

I tilfælde af force majeure for eksempel brand eller lignende kan Installationsafdelingen hos KONSTANT kontaktes for udlevering af elmåler.

Er der øvrige spørgsmål omkring håndtering af netselskabets elmålere, kontaktes Installationsafdelingen hos KONSTANT på telefon 7929 2620 eller e-mail installationsafdelingen@konstant.dk.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

KONSTANT TILBYDER FLERE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR MÅLERHÅNDTERING

HÅNDTERING AF MÅLERE

I forbindelse med arbejde på nye og eksisterende installationer tilbyder KONSTANT følgende muligheder for målerhåndtering. 

Generelt
Ved målerbestilling gælder nedenstående altid:

 • Hvis kunden allerede har valgt en el-handler, vil måleren blive opsat hurtigst muligt
 • Hvis kunden ikke har valgt en el-handler, opsættes måleren først efter indgået kontrakt med el-handleren

Er du som installatør i tvivl, om kunden har valgt el-handler, kontaktes kunden. Målere opsættes først af KONSTANT, når der er indgået kontrakt med en el-leverandør på installationen.

Opsætning af måler
Målerklemrækken, der anvendes til byggestrømsinstallationen, skal være den samme som i den endelige installation. Måleren skal placeres, så der er uhindret adgang, jfr. gældende Fællesregulativ.

Vil du undgå at blive faktureret for uberettiget udkørsel, skal du have udført følgende punkter, inden du melder installationen klar til tilslutning af måler:

 • Der skal være spænding på målerrammen
 • Alle skrueforbindelser under plomberbare dæksler skal være efterspændt
 • Alle ledninger i målerklemkasse skal være korrekt monteret
 • Målerrammen skal være klar til plombering
 • Alle afdækninger til gruppetavle og målerramme skal være monteret
 • Alle målerrammer skal være opmærkede med tilhørsforhold, med installationsnummer eller adresse

Direkte målere
Alle KONSTANTs målere er med stikben og alle direkte målere (max. 63A) leveres kun som stikbens-målere.

CT-målere opsættes kun af KONSTANT.

 

OPSÆTNING AF DIREKTE MÅLERE

Inden Kemp & Lauritzen kan opsætte målerne, er det vigtigt, at målerramme eller hovedledning er opmærket med korrekt adresse. Det er alene den af kommunen fastsatte adresse, der må anvendes.

KONSTANT opretter først installationerne i vores IT-system, når vi har modtaget korrekt adressemateriale afstemt med den respektive kommune.

Kemp & Lauritzen monterer først måleren, når tilhørsforholdet er korrekt mærket op.

For at sikre en hurtig sagsbehandling opfordres installatøren til hurtigst muligt at:

 • Kontrollere, om der er tilslutningsmulighed i det ønskede kabelskab
 • Informere KONSTANT om, hvor i bygningen stikledningen ønskes indført

Informationen kan skrives på installationsblanketten eller sendes som billede til installationsafdelingen@konstant.dk

Kemp & Lauritzen udfører følgende opgaver med etablering af stikledninger i Nord.

Bemærk, at KONSTANT projekterer og udfører tracefastlæggelse for alle tilslutninger på 50A og derover.

 • Tracefastlæggelse i samarbejde med elinstallatør / bygherre
 • Sikring af adgang til stedet, afmærkning, gravearbejde inkl. reetablering
 • Tilslutning i begge ender samt opmærkning med tilhørsforhold
 • Nødvendig montage af sikringslister, montage af sikringer samt spændingskontrol
 • Sikring af overholdelse af installationens tæthedsgrad, hvor stikledningen indføres
 • Opmåling af stikledning

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

TILSLUTNING AF MIDLERTIDIGE INSTALLATIONER OG BYGGEPLADSINSTALLATIONER

Midlertidige installationer kan som udgangspunkt kun tilmeldes med en varighed på maksimalt 1 år, og samme installation kan ikke tilmeldes flere gange. Eksempler på midlertidige installationer er diverse mindre anlægsprojekter som f.eks. kloaksanering, midlertidige pumpeanlæg og lign.

Varigheden på byggestrømsinstallationer ved større byggerier kan udvides efter aftale med KONSTANT.

Der kan gives dispensation for følgende midlertidige installationer, så disse kan tilmeldes flere gange på samme adresse:

 • Julebelysning
 • Tivoli
 • Byfester og havnefester
 • Motorløb og andre arrangementer
 • Salg af fyrværkeri
 • Midlertidig illumination og lign.

Installationer som IKKE kan tilmeldes som byggestrøm/midlertidig installation:

 • Campingpladser, der udvider i sommerferien
 • Små salgsboder af længere varighed, eller som bliver tilmeldt år efter år
 • Korntørring
 • Markvandingsanlæg
 • Forsøgs- og forskningsprojekter over 1 år
 • Faste installationer, der har en midlertidig placering i over 1 år

Tilslutning af installationer som bi-måles
For tilmelding af disse installationer skal Dansk Energis elektroniske tilmeldingsblanket anvendes, og der skal betales tilslutningsbidrag pr. tilsluttet enhed/lejemål.

 

ARBEJDE I KABELSKABE

I henhold til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (BEK nr. 1082) skal der foreligge skriftlig aftale mellem den autoriserede elinstallatør og KONSTANTs driftsleder, for at der lovligt kan arbejdes i kabelskabe. Eksempler på arbejder kan være:

 • Udtagning og isætning af stikledningssikringer
 • Tilslutning af stikledninger i kabelskabe

Haves denne tilladelse ikke, og ønsker man at udføre ovenstående arbejder, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil. Det gøres ved at sende en mail til drift@konstant.dk med oplysninger omkring firmanavn, adresse, telefonnummer, mail, faglig ansvarlig og autorisationsnummer.

Der er i forbindelse med ovennævnte tilladelse indgået samarbejdsaftale med TEKNIQ omkring priser for visse arbejder, der udføres på vegne af KONSTANT.

For at være berettiget til betaling skal der inden alle udkørsler tages kontakt til vagthavende koblingsleder ved KONSTANT på 7222 6500. Koblingsleder kan via de fjernaflæste målere vurdere omfanget af fejlen og derved se, om det er en opgave, KONSTANT skal løse.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

BAGGRUND OG HÅNDTERING

ENSARTET PROCES FOR AFBRUDTE ELMÅLERE FOR FLEXAFREGNEDE KUNDER

Dansk Energis Teknikudvalg har besluttet, at håndteringen af afbrudte elmålere for flexafregnede kunder skal følge nedenstående processerne.

Beslutningen skyldes et ønske om, at alle netselskaber håndterer afbrudte elmålere for flexafregnede kunder ens, så elinstallatørerne oplever den samme behandling og ensartethed hos alle netselskaber.

Afbrud af elmålere inddeles i tre kategorier:

 • Håndtering af afbrud i højst 3 dage med tilmelding til installationsblanketten
 • Håndtering af afbrud i højst 3 dage uden tilmelding til installationsblanketten
 • Håndtering af afbrud over 3 dage

Procesdiagram for de tre kategorier kan ses her.

Link til Installationsblanketten.

Håndtering af afbrud i højst 3 dage med tilmelding til installationsblanketten
Denne proces skal følge normalpraksis i Fællesregulativet 2019 stk. 2.3.

Håndtering af afbrud i højest 3 dage uden tilmelding til installationsblanketten
Elinstallatøren gives en mulighed for at afbryde strømmen til elmåleren i op til 3 dage, uden at der gives besked til netselskabet om dette, altså uden at installationsblanketten aktiveres.

Hvis netselskabet har sendt estimater på forbrug i afbrudsperioden til DataHubben, skal estimaterne erstattes af de korrekte målte værdier – i dette tilfælde nul-forbrug jf. markedsforskriften D1.

Kontrol af elmåler efter 3 dage og gebyr for kontrolbesøg
Netselskabet skal kontrollere, om der tages måledata hjem efter de 3 dage. Derved får netselskabet at vide, om en elmåler ikke er tilsluttet igen efter 3 dage.

Hvis netselskabet ikke kan få forbindelse til elmåleren efter de 3 dage, skal netselskabet indenfor estimeringsperioden for flexafregnede kunder (den periode, hvor det er legalt at estimere måleværdier jf. markedsforskrift D1) sende en montør ud for at foretage en fysisk kontrol af elmåleren. Hvis montøren ved fysisk kontrol konstaterer, at elmåleren er afbrudt af kunden/elinstallatøren, pålægges kunden standardgebyret ”Kontrolbesøg” (gebyret er p.t. under godkendelse hos Forsyningstilsynet).

Håndtering af afbrud over 3 dage
Netselskabet skal have besked via installationsblanketten ved afbrud længere end 3 dage.

Afbrud længere end 3 dage fører ikke nødvendigvis til en målernedtagning, da det afhænger af den aktuelle situation. Det skal aftales med elinstallatøren, om måleren skal nedtages.

Datahub-registreringerne må ikke afvige fra de reelle tilslutningsforhold. Hvis elmåleren nedtages, skal målepunktet også nedlægges i Datahubben.