FREMTIDIG ELMÅLERHÅNDTERING I KONSTANTS FORSYNINGSOMRÅDE

VIGTIG INFORMATION PR. 1. JANUAR 2020

Elmarkedet har gennemgået lovmæssige ændringer, som medfører, at kunderne skal afregnes for deres forbrug time for time. Lovændringen betyder, at KONSTANT skal levere forbrugs- samt produktionsdata kort efter opsættelse af en elmåler.

For at imødekomme disse krav, har KONSTANT besluttet, at ændre praksis for målerhåndtering.

Fra 1. januar 2020 vil følgende være gældende for håndtering af elmålere i KONSTANTs forsyningsområde:

Alle ønsker om ny installation, udvidelser, ændringer, nedlæggelser samt etablering af produktionsanlæg skal fortsat ske via www.installationsblanket.dk

Kemp & Lauritzen A/S vil fremadrettet varetage den fysiske opsætning af elmålere i forsyningsområdet.

For dig som installatører/elektriker betyder det, at du ikke længere selv skal opsætte elmålere fra KONSTANT. Der vil ikke længere blive fremsendt elmålere med post.

Kemp & Lauritzen A/S vil ligeledes udføre opsætning af elmålere i byggestrømstavler.

HÅNDTERING AF MÅLERE

I nedenstående afsnit kan du læse mere om retningslinjer for håndtering af målere i KONSTANTs forsyningsområde.

Målertype
Målertypen skal tilpasses den forventede belastning. Der tillades ikke indirekte måling, selvom man forventer fremtidig udvidelse.

Direkte målere: Nye målere anbefales bestilt som stikbensmålere. Såfremt direkte måler først anvendes i byggetavle og dernæst i fast installation, skal de to tilslutninger være ens.

Ønskes eksisterende ledningsmåler ændret til stikben, må der kun anvendes stikben udleveret af KONSTANT. Disse rekvireres ved at skrive det under bemærkning på installationsblanketten.

CT målere: Målertransformere skal overholde bestemmelserne i Fællesregulativet. Dette gælder også i byggetavler. CT-målere må ikke flyttes af installatøren under nogen omstændigheder.

Byggestrøm/fast installation
Ved byggeri af enkeltstående bolig eller erhverv på max 63A udleveres den blivende måler i byggeperioden. Installatøren flytter selv måleren fra byggetavle til blivende installation og plomberer inden færdigmelding.

Force majeure
I de i tilslutningsbestemmelserne angivne situationer, kan Installationsafdelingen kontaktes på telefon 929 7620 mellem 7.30 og 15.00 for aftale. Herunder ombytning af nedbrændt måler.

Uden for dette tidsrum kontaktes KONSTANTs netdriftsafdeling på telefon 7222 6500.

Tyveri 
Tilslutning og forbrug uden elmåler betragtes ubetinget som tyveri og behandles herefter. Også selvom måleropsætning er bestilt.

Forgæves kørsel
Forgæves kørsel faktureres installatøren efter gældende gebyrblad.

Forgæves kørsel tolkes som:

 1. Hvor der er bestilt måleropsætning, men installationen ikke er klar til måler i henhold til nedenstående tjekpunkter, eller der ikke er sikret fri adgang til målerammen
 2. Hvor installatøren har demonteret måler uden at lave en installationsblanket omhandlende afmelding eller midlertidig afbrydelse, og dette medfører et udkald fra vores måleroperatør
 3. Hvor installatøren har demonteret måler og har afmeldt denne på installationsblanket.dk, men ikke får indleveret den på målerlageret, og dette medfører udkald fra vores måleroperatør.

Kontakt
Er der øvrige spørgsmål omkring håndtering af netselskabets elmålere, kontaktes Installationsafdelingen hos KONSTANT på telefon 7929 2620 eller e-mail installationsafdelingen@konstant.dk.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

BESTILLING AF MÅLEROPSÆTNING

KONSTANT eller dennes leverandør opsætter selv alle målere uanset type.

Opsætning af måler sker 1-6 arbejdsdage efter, alle betingelser herunder er opfyldt:

 1. Installatøren har trykket ”klar til måler” på sin installationsblanket
 2. Kunden har indgået aftale med en elhandler, og denne har tilknyttet sig målepunktet i elmarkedet
 3. Evt. tilslutningsbidrag er betalt

Klar til måler
Før installatøren trykker ”klar til måler”, skal det sikres, at

 1. Der er spænding på målerammen
 2. Alle skrueforbindelser under plomberbare dæksler er efterspændt
 3. Alle ledninger i målerklemmekasse er korrekt monteret
 4. Målerammen kan plomberes
 5. Alle afdækninger til måleramme og gruppetavle er monteret.
 6. Målerammen er opmærket med netselskabets installationsnummer eller offentlig valideret adresse som angivet på installationsblanketten
 7. At der er fri adgang til målerammen for montering
 8. Stikledningen er opmærket i henhold til netselskabets gældende retningslinjer.

Såfremt det ved ankomst konstateres, at betingelserne ikke er opfyldt, afvises måleropsætningen, og det betragtes som forgæves kørsel.

Når installatøren trykker ”klar til måler”, bekræfter han også, at der er udført verifikation i henhold til DS/HD 60364, og at installationen er klar til at modtage spænding.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

DEMONTERING AF MÅLER

Installationen udgår
Før demontering skal der laves en afmelding af installationen på installationsblanket.dk.

Installatøren demonterer selv både direkte og CT-målere.

Målerne sendes eller indleveres senest følgende arbejdsdag til en af følgende lokationer:

 • Kemp & Lauritzen A/S, Anelystparken 38, 8381 Tilst, Att. Målerlageret
 • Kemp & Lauritzen A/S, Torstedalle 1, 8700 Horsens, Att. Målerlageret

Indlevering i Horsens er kun muligt med forudgående aftale på telefon 2559 0372 eller 255 0378 i tidsrummet:

 • Mandag-Torsdag 7.00 til 15.00
 • Fredag 7.00 til 13.00

Midlertidig demontering
Hvor elarbejder kræver, at måleren demonteres og plombe brydes, er det installatørens opgave at:

 1. Udfylde plombebrudsblanket på installationsblanket.dk
 2. Genplombere installationen. Plomber kan rekvireres ved henvendelse

Såfremt demonteringen har varighed i mere end 1 arbejdsdag, se punktet om midlertidige afbrydelse herunder.

TILSLUTNING AF MIDLERTIDIGE INSTALLATIONER OG BYGGEPLADSINSTALLATIONER

Midlertidige installationer kan som udgangspunkt kun tilmeldes med en varighed på maksimalt 1 år, og samme installation kan ikke tilmeldes flere gange. Eksempler på midlertidige installationer er diverse mindre anlægsprojekter som f.eks. kloaksanering, midlertidige pumpeanlæg og lign.

Varigheden på byggestrømsinstallationer ved større byggerier kan udvides efter aftale med KONSTANT.

Der kan gives dispensation for følgende midlertidige installationer, så disse kan tilmeldes flere gange på samme adresse:

 • Julebelysning
 • Tivoli
 • Byfester og havnefester
 • Motorløb og andre arrangementer
 • Salg af fyrværkeri
 • Midlertidig illumination og lign.

Installationer som IKKE kan tilmeldes som byggestrøm/midlertidig installation:

 • Campingpladser, der udvider i sommerferien
 • Små salgsboder af længere varighed, eller som bliver tilmeldt år efter år
 • Korntørring
 • Markvandingsanlæg
 • Forsøgs- og forskningsprojekter over 1 år
 • Faste installationer, der har en midlertidig placering i over 1 år

Tilslutning af installationer som bi-måles
For tilmelding af disse installationer skal Dansk Energis elektroniske tilmeldingsblanket anvendes, og der skal betales tilslutningsbidrag pr. tilsluttet enhed/lejemål.

 

PROCES FOR AFBRUDTE ELMÅLERE

Afbrud af elmålere inddeles i to kategorier:

 • Håndtering af afbrud i højst 6 måneder med tilmelding på installationsblanketten
 • Håndtering af afbrud i højst 3 dage uden tilmelding til installationsblanketten

Link til Installationsblanketten.

Håndtering af afbrud i højst 6 måneder med tilmelding til installationsblanketten
Netselskabet skal have besked via installationsblanketten ved afbrud længere end 3 dage.

Installatøren laver på nuværende tidspunkt en tilmeldingsblanket af typen ’Målerskift’ (Ny blankettype er under udvikling). På tilmeldingsblanketten noteres der, hvor lang tid måleren vil være afbrudt. Installatør nedtager måler/målerne og opbevarer nænsomt denne/disse.

Når måleren igen skal opsættes, trykkes der ’Klar til måler’ på tilmeldingsblanketten. Herefter kommer KONSTANTs målermontør ud og geninstallerer måleren hurtigst muligt. Hvis elinstallatøren på forhånd ved, at måleren skal være afbrudt i mere end 6 måneder, skal der laves en afmelding af installationen, og måleren skal indleveres til KONSTANT.

Håndtering af afbrud i højest 3 dage uden tilmelding til installationsblanketten
Elinstallatøren gives mulighed for at afbryde strømmen til elmåleren i op til 3 dage, uden at der gives besked til netselskabet om dette, altså uden at installationsblanketten aktiveres.

Kontrolgebyr
Netselskabet kontrollere dagligt, om måleren leverer data. Hvis netselskabet ikke kan få forbindelse til elmåleren efter 3 dage, sendes en montør ud for at foretage en fysisk kontrol af elmåleren. Hvis montøren ved fysisk kontrol konstaterer, at elmåleren er afbrudt af kunden/elinstallatøren, og at netselskabet ikke er blevet informeret via en tilmeldingsblanket, pålægges kunden flg. gebyr ”Kontrolbesøg”.