INFORMATION TIL ELINSTALLATØRER

Samarbejde

I 2014 konkurrenceudsatte KONSTANT sine forsyningsaktiviteter via et EU-udbud. Ud fra en vurdering af økonomi, referencer, kapacitet mv. vandt Bravida A/S udbuddet, og de er således kontraktligt forpligtiget til at udføre alle opgaver vedrørende:

 • 10kV forsyningsanlæg, nye anlæg og drift
 • 0,4kV forsyningsanlæg, nye anlæg og drift
 • Udføring af stikledninger (kun i område Nord)
 • Opsætning af mere end 2 målere

Hvis du er i tvivl eller har input til dette samarbejde, er du velkommen til at kontakte installationsafdelingen på 7929 2620 eller installationsafdelingen@konstant.dk.

Opsætning af direkte elmålere

Inden Bravida kan montere målerne, er det vigtigt, at målerramme eller hovedledning er opmærket med korrekt adresse. Det er alene den af kommunen fastsatte adresse, der må anvendes.

 • KONSTANT opretter først installationerne i vores it-system, når vi har modtaget korrekt adressemateriale afstemt med den respektive kommune.
 • Bravida monterer først måleren, når tilhørsforholdet er korrekt mærket op.

Hvis der kun skal bruges 1 eller 2 målere, sendes disse med post. Det er vigtigt ikke at bestille måleren lang tid før, installationen er klar til spændingssætning, da måleren skal være opsat og under spænding senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen.

 • KONSTANT og øvrige netselskaber er meget afhængige af, at målerdata leveres rettidigt til elmarkedet
 • Nedtages en måler eller gøres spændingsløs, f.eks. i forbindelse med renovering af en ejendom, skal installationen afmeldes og måleren indleveres eller sendes til EL:CON A/S, Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V

For at sikre en hurtig sagsbehandling opfordres installatøren til hurtigst muligt at:

 • Kontrollere, om der er tilslutningsmulighed i det ønskede kabelskab
 • Informere KONSTANT om, hvor i bygningen stikledningen ønskes indført

Informationen kan skrives på installationsblanketten eller sendes som billede til installationsafdelingen@konstant.dk

Bravida udfører følgende opgaver med etablering af stikledninger i Nord 

Bemærk, at KONSTANT projekterer og udfører tracefastlæggelse for alle tilslutninger på 50A og derover.

 • Tracefastlæggelse i samarbejde med elinstallatør
 • Sikring af adgang til stedet, afmærkning, gravearbejde inkl. reetablering
 • Tilslutning i begge ender samt opmærkning med tilhørsforhold
 • Nødvendig montage af sikringslister, montage af sikringer samt spændingskontrol
 • Sikring af overholdelse af installationens tæthedsgrad, hvor stikledningen indføres
 • Opmåling af stikledning

 

Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer

Midlertidige installationer kan som udgangspunkt kun tilmeldes med en varighed på maksimalt 1 år, og samme installation kan ikke tilmeldes flere gange. Eksempler på midlertidige installationer er diverse mindre anlægsprojekter som f.eks. kloaksanering, midlertidige pumpeanlæg og lign.

Varigheden på byggestrømsinstallationer ved større byggerier kan udvides efter aftale med KONSTANT.

Der kan gives dispensation for følgende midlertidige installationer, så disse kan tilmeldes flere gange på samme adresse:

 • Julebelysning
 • Tivoli
 • Byfester og havnefester
 • Motorløb og andre arrangementer
 • Salg af fyrværkeri
 • Midlertidig illumination og lign.

Installationer som IKKE kan tilmeldes som byggestrøm/midlertidig installation:

 • Campingpladser, der udvider i sommerferien
 • Små salgsboder af længere varighed, eller som bliver tilmeldt år efter år
 • Korntørring
 • Markvandingsanlæg
 • Forsøgs og forskningsprojekter over 1 år
 • Faste installationer, der har en midlertidig placering i over 1 år

Tilslutning af installationer som bi-måles

For tilmelding af disse installationer skal Dansk Energis elektroniske tilmeldingsblanket anvendes, og der skal betales tilslutningsbidrag pr. tilsluttet enhed/lejemål.

Arbejde i kabelskabe

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5 skal der foreligge skriftlig aftale mellem den autoriserede elinstallatør og KONSTANTs driftsleder, for at der lovligt kan arbejdes i kabelskabe. Eksempler på arbejder kan være:

 • Udtagning og isætning af stikledningssikringer
 • Tilslutning af stikledninger i kabelskabe

Haves denne tilladelse ikke, og ønsker man at udføre ovenstående arbejder, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil. Det gøres ved at sende en mail til drift@konstant.dk med oplysninger omkring firmanavn, adresse, telefonnummer, mail, faglig ansvarlig og autorisationsnummer.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

Der er i forbindelse med ovennævnte tilladelse indgået samarbejdsaftale med TEKNIQ omkring priser for visse arbejder, der udføres på vegne af KONSTANT.

For at være berettiget til betaling skal der inden alle udkørsler tages kontakt til vagthavende koblingsleder ved KONSTANT på 7222 6500. Koblingsleder kan via de fjernaflæste målere vurdere omfanget af fejlen og derved se, om det er en opgave KONSTANT skal løse.