STANDARDFORBEHOLD VED NYE UDSTYKNINGER/BYGGEMODNINGER

KONSTANT har en række krav ifm. etablering af nye udstykninger/byggemodninger:

 • Ny station placeres vederlagsfrit på areal, som stilles til rådighed af ejer/bygherre (se vedlagte skitse). Der udbetales engangserstatning iht. Landsaftale for landbrugsjord.
 • Bygherre lader Konstant tinglyse transformerstationen og tilhørende kabelnet med fravigelse af gæsteprincippet. Konstant bekoster denne tinglysning.
 • Området hvor transformerstation placeres skal være ryddet for belægningssten m.v. og planeret.
 • Der skal være kørefast adgangsvej til ny transformerstation under og efter etablering.
 • Området (privatareal) hvor kabelanlæg placeres skal være ryddet for belægningssten m.v.
 • Rådgiver/Bygherre sørger for afsætning af stationsareal, kabeltracé samt endelig terrænhøjde.
 • Rådgiver/ Bygherre terrænregulerer til færdig kote inden opstart.
 • Bygherre bekoster nedlægning og indmåling af underføringsrør under befæstet arealer før disse etableres. Antal og placering kordineres med Konstant. Rør leveres af Konstant.
 • Rådgiver/Bygherre indhenter tilladelser fra diverse myndigheder (f.eks. brandmyndigheder) i forbindelse med placering af ny transformerstation.
 • Rådgiver/ Bygherre laver plads i tidsplan for etablering af el anlæg med et varsel på mindst 3 uger.
 • Arbejdet udføres i "normal" arbejdstid.
 • Der tages forbehold for ekstra omkostninger, hvis det viser sig, at opgravet jord er forurenet eller på anden måde ikke kan genanvendes (udskiftning af råjord med sand).
 • Bygherre oplyser hvor på pladsen eventuel overskudsjord skal placeres og bortskaffer selv dette.
 • Der er ikke medtaget nødstrømsanlæg (dieselanlæg) i forbindelse med afbrydelsen af stikledningen.
 • Anlægget kan udføres som vist på projekttegningen.
 • Anlægsarbejdet ikke generes af unormale vejrforhold.
 • Kabelgrav(e) reetableres med den opgravede jord.
 • Der tages forbehold for ekstra omkostninger i forbindelse med forhøjet grundvandsspejl.
 • Der tages forbehold for ekstra omkostninger til forgæves kørsel, hvis tracé og forhold ikke er klar til aftalt tid og bygherre ikke har informeret om dette inden møde på pladsen.
 • Der tages forbehold for ekstra omkostninger til vinterforanstaltninger.
 • Bygherre etablerer galge på 3 meter længde for placering af kabelskabe med retning og færdig højde. Færdig højde er lig med underkant af vandret planke.

Se også tilslutningsbestemmelser for KONSTANT.

KONSTANT skal have hele tilslutningsbidraget/andel af faktiske omkostninger indbetalt inden opstart i marken.

Har du/I spørgsmål til ovennævnte sag står vi gerne til rådighed for yderligere oplysninger.