Elmåler

TIL GAVN FOR DIG OG MILJØET, SAMT OS VED KONSTANT

DEN SMARTE ELMÅLER

Til gavn for miljøet
Med den intelligente elmåler er det først og fremmest miljøet, som er den store vinder. For på sigt giver den mulighed for en række energibesparende tiltag.

Herunder blandt andet mulighed for at styre husholdningens elforbrug på en helt ny måde. Måleren sender nemlig løbende oplysninger omkring elforbruget til en central server, der giver dig mulighed for at følge dagens elforbrug via internettet.

Derved vil du altid kunne se, hvor meget el der bruges i løbet af dagen, og således afpasse dit forbrug på forskellige måder. KONSTANT viser ikke længere dit elforbrug, så kontakt din elleverandør for mere information om visning af forbrug.

… og pengepungen

Den intelligente elmåler hjælper dig som elforbruger med at blive klogere på, hvordan dit elforbrug er sammensat, og giver dig det overblik, der er nødvendigt for, at du selv kan gøre en forskel for at sænke dit elforbrug.

KONSTANTs mission med måleren er bl.a. at den på sigt vil være med til at skabe en vigtig adfærdsændring blandt elforbrugerne. En ændring til en mere intelligent måde at bruge vores ressourcer på.

Engang i fremtiden vil den nye elmåler desuden kunne give dig adgang til udnyttelse af den alternative el, f.eks. grøn el fra vindmøller eller vandkraft, på visse tidspunkter af døgnet. En såkaldt differentieret el, hvor den løbende tilkøbes på de mest fordelagtige tidspunkter. Det gavner både din pengepung og miljøet.

... samt internt ved KONSTANT

Den intelligente elmåler giver os internt i KONSTANT en masse fordele. Ud fra de mange data vi får fra måleren, kan vi optimere vores arbejdsgange og den måde vi udbygger og vedligeholder vores elnet, reducere tab i elnettet, drive elnettet mere effektivt, finde fejl hurtigere m.v.

De intelligente elmålere og den måde vi udnytter deres muligheder, er medvirkende til at KONSTANT er et af Danmarks mest effektive netselskaber.

Elmåler - Vejledning - KONSTANT

INTELLIGENT-EL

SÅDAN VIRKER DEN INTELLIGENTE ELMÅLER

Elmåleren kommunikerer via elnettet til nærmeste transformatorstation, hvor måleresultaterne gemmes midlertidigt i en ”koncentrator”. Herfra sendes informationerne videre til KONSTANTs servere. Kommunikationen er krypteret og foregår derudover i ”lukkede” systemer, så det kun er dig og KONSTANT, som har adgang til dine data.

Den nye måler giver dig mulighed for løbende at følgende med i dit forbrug, og KONSTANT vil løbende udvikle nye programmer som hjælper dig med at spare på energien.

KONSTANT bruger informationerne til at sikre at elforsyningsnettet er ”up to date”, således vi er sikre på at elnettet ikke er overbelastet, og at tabene i nettet bliver så små som muligt, alt sammen for at reducere det samlede CO2-udslip og herigennem at sikre dig en stabil og billig elforsyning.

Sikkerheden er i top
Informationerne fra den nye elmåler lagres i en central og sikker server.

Der tages dobbelt back-up af serveren, således alle data er sikret, hvis serveren mod forventning skulle lide nedbrud.

Elmåleren er udviklet således, at den løbende bliver opdateret med den nyeste software, hvilket sikrer en bedre kommunikation og sikkerhed imellem server og den intelligente elmåler.

FOR DIG, DER SELV PRODUCERER STRØM

DEN INTELLIGENTE ELMÅLER OG DINE SOLCELLER

Med et solcelleanlæg eller et andet VE-anlæg kan du producere strøm til både dit hjem og elnettet.

Producerer dit solcelleanlæg mere strøm, end du kan bruge derhjemme, aftager dit energiselskab strømmen fra dig. Producerer solcelleanlægget mindre strøm, end du forbruger, køber du den manglende strøm hos dit energiselskab.

Din nye intelligente elmåler fra KONSTANT er indrettet sådan, at den kan måle, om du modtager strøm eller om du leverer strøm til elnettet.

Dit forbrug og din eventuelle overskudsproduktion registreres nemlig i to separate tælleværker i elmåleren. Som udgangspunkt viser din intelligente elmåler kun dit forbrug. Din eventuelle overskudsproduktion bliver dog også målt, selv om det ikke er direkte synligt på elmåleren.

For at du kan se, hvor meget overskudsproduktion du har, skal din intelligente elmåler programmeres. Programmeringen af din intelligente elmåler vil normalt ske indenfor 14 dage (du behøver ikke henvende dig til KONSTANT, da dette foretages automatisk).

Afregningen foretages efter forskellen mellemde to tælleværkers visning.

Husk at din intelligente elmåler ikke viser, hvad dine solceller har produceret, men derimod registrerer elmåleren din eventuelle overskudsproduktion og dit forbrug. Vil du vide præcis, hvad dit solcelleanlæg har produceret, skal du have installeret en måler beregnet kun for solcelleanlægget (nogle solcelleanlæg har præinstalleret en tæller direkte på anlægget).

Har du spørgsmål om målingen, er du meget velkommen til at kontakte installationsafdelingen på telefon 7929 2620

Elmåler 1 - KWh - KONSTANT

kWh


Tælleren viser det samlede energiforbrug leveret fra elnettet

Elmåler 2 - kW - KONSTANT

kW


Viser den aktuelle effekt (hvis dit solcelleanlæg producerer mere end du forbruger vil måleren vise 0)

Elmåler 3 - Salg - KONSTANT

SALG


Tælleren viser den samlede energimængde leveret til elnettet (dvs. solcelleanlæggets produktion minus husstandens forbrug)

DU KAN SKIFTE MELLEM VISNINGER AF KWH OG KW

ELMÅLER-DISPLAYETS VISNINGER

Den intelligente elmålers display har flere forskellige visninger.

Du kan trykke på knappen til venstre for målerdisplayet og dermed skifte mellem visninger af KWh og KW.

Målerens display opsættes til som standard at vise total-elforbruget kWh (som bilens kilometertæller), og ved tryk på displayets knap kan man skifte til at vise øjebliksforbruget (som bilens speedometer).

Display visning skifter ved tryk eller skifter af sig selv

Målerne har nogle forskelle i, hvorvidt visningen skifter af sig selv eller kun skifter ved tryk på knappen:

Målere med type 83331 (installeret i Horsens-området)
Disse målere viser total elforbruget (kWh), og ved tryk på knappen viser måleren aktuel belastning kW (med 2 decimaler).

Målerens visning fastholdes og ”hopper først tilbage” til total-tælleværket ved tryk på knappen igen.

Målere med type 83332
Disse målere viser total-elforbruget (kWh), og ved tryk på knappen viser måleren aktuel belastning kW (med 2 decimaler).

Målerens visning vil efter 30 sekunder hoppe tilbage til total-tælleværket.

DEN INTELLIGENTE ELMÅLER OVERHOLDER DE EUROPÆISKE STANDARDER

EUROPÆISKE STANDARDER

Den intelligente elmåler, som KONSTANT har opsat hos alle kunder, kommunikerer via Powerline, som betyder, at der overlejres et svagt kommunikationssignal oven på forsyningsspændingen, som muliggør en stabil datahjemhentning til KONSTANT. Målerne overholder naturligvis alle gældende standarder, direktiver, forskrifter m.m. for området.

Selv om måleren overholder alle de aktuelle europæiske standarder, også for kommunikationen, sker det i enkelte tilfælde, at visse touch lamper tænder utilsigtet, når måleren kommunikerer. Andre elektriske apparater kan også forårsage dette.

Årsagen til at dette kan ske er, at den europæiske standard, der beskriver i hvilket elektrisk miljø, lamperne kan installeres, ikke tager hensyn til målerens kommunikationsstandard.

KONSTANTs målere overholder som nævnt alle internationale krav og forskrifter, men KONSTANT hjælper gerne med at finde løsninger på problemet.

Kunder, der oplever problemer med touch-lamper som følge af den nye elmåler, er derfor meget velkomne til at kontakte KONSTANT på tlf. 7929 2620

Der er nu på europæisk plan taget initiativer til at modificere standarderne, så konstruktionsstandarderne for touch-lamperne tager højde for, at de ikke påvirkes af målerens kommunikation.

ARTIKLER OM DE ELEKTRONISKE MÅLERE

Der har været en række artikler i dagspressen omkring målenøjagtigheden ved de elektroniske elmålere.

Uanset at KONSTANTs målere ikke indgår i den analyse fra Holland, der refereres til i artiklerne, så er KONSTANT blevet nævnt, da der indgår nogle delkomponenter i KONSTANTs målere tilsvarende de målere, der er testet i Holland.

Det problem, der peges på, drejer sig om, at visse målere kan måle forkert, hvis de udsættes for elektrisk støj i det specifikke frekvensområde.

Hos KONSTANT var vi allerede tilbage i 2011 klar over, at der kunne være en problemstilling, hvorfor vores leverandører, testede de to typer målere, vi anvender.

Den ene type måler (model 3.1, som er opsat i det sydlige område) kunne påvirkes, så den viser et lavere forbrug i et specifikt frekvensområde. Den kan altså kun vise for lidt!

Den anden type (3.2), som er opsat i det nordlige område, er immun over for problemet og påvirkes derfor ikke.

I 2011 blev der taget hånd om problemet ved, at der blev installeret en software i de førstnævnte målere, der ville udløse en alarm, hvis der skulle vise sig et forbrug ved det nævnte frekvensområde. Det ville give os mulighed for at kunne udskifte målerne, såfremt det blev nødvendigt.

Der har aldrig været nogen fejlmelding fra nogen målere i alle de år, hvor vi har haft målerne installeret, hvorfor vi foreløbigt vil tillade os at konkludere, at den fremhævede problemstilling er teoretisk.

Ovennævnte ændrer ikke på, at vi løbende følger udviklingen omkring de elektriske målere, idet de indeholder en større kompleksitet og dermed mulige fejlkilder end de gamle mekaniske målere.