ADGANG TIL AT ARBEJDE I KONSTANTS FORSYNINGSNET

Nedenstående er gældende for arbejde i KONSTANTs forsyningsnet:

 • For at der lovligt kan arbejdes i kabelskabe ejet af KONSTANT, skal der indgås skriftlig aftale mellem el-installationsvirksomhedens fagligt ansvarlige og KONSTANT
  Det gælder for alle typer opgaver, herunder isætning og udtagning af stikledningssikringer
  Aftalen skal følge BEK nr. 1608 af 20/12/2017 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg §46
 • Arbejde udført i strid med gældende sikkerhedsregler og KONSTANTs anvisninger vil kunne medføre tilbagekaldelse af aftale
  Arbejde udført uden gældende aftale vil blive anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen
 • Installationsvirksomheder uden aftale kan rette henvendelse til KONSTANT og anmode om aftale på installatoer@konstant.dk

I henhold til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (BEK nr. 1082) skal der foreligge skriftlig aftale mellem den autoriserede elinstallatør og KONSTANTs driftsleder, for at der lovligt kan arbejdes i kabelskabe. Eksempler på arbejder kan være:

 • Udtagning og isætning af stikledningssikringer
 • Tilslutning af stikledninger i kabelskabe

Haves denne tilladelse ikke, og ønsker man at udføre ovenstående arbejder, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil. Det gøres ved at sende en mail til installatoer@konstant.dk med oplysninger om firmanavn, adresse, telefonnummer, mail, faglig ansvarlig og autorisationsnummer.

Der er i forbindelse med ovennævnte tilladelse indgået samarbejdsaftale med TEKNIQ omkring priser for visse arbejder, der udføres på vegne af KONSTANT.

For at være berettiget til betaling skal der inden alle udkørsler tages kontakt til vagthavende koblingsleder ved KONSTANT på telefon 7222 6500. Koblingsleder kan via de fjernaflæste målere vurdere omfanget af fejlen og derved se, om det er en opgave, KONSTANT skal løse.

Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

SIKKERHEDSVEJLEDNING

UNDGÅ FASEUBALANCE OG OVERBELASTNING AF ELNETTET

Det er vigtigt, at fasetilslutning af komponenter håndteres korrekt, så vi undgår overbelastning af elnettet.

Sikkerhedsstyrelsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK har udarbejdet en sikkerhedsvejledning, der beskriver hvordan du undgår faseubalance ved tilslutning af f.eks. varmepumper eller ladestandere.

  SIKKERHEDSVEJLEDNING