NRGi Net A/S - Energibesparelser - Store besparelser via grundvandskøling

FÅ TILSKUD FRA KONSTANT

GM PLAST A/S OPNÅR STORE BESPARELSER VIA GRUNDVANDSKØLING

GM Plast A/S stod over for at skulle udskifte deres eksisterende køleanlæg og havde overvejet flere forskellige løsninger. Virksomheden valgte grundvandskøling.

Energibesparelserne sammen med tilskud fra NRGi Net A/S (i dag KONSTANT) gør projektet til en rigtig god forretning.

ET MILJØVENLIGT ALTERNATIV

GRUNDVANDSKØLING

Med et grundvandskølingsanlæg kan man hente grundvand op ved konstant temperatur året rundt. Et anlæg kan leverer proceskøling o. lign. ved at udnytte grundvandets naturlige temperaturer. Der oppumpes koldt grundvand, der ledes igennem en varmeveksler, hvorved procesvandet nedkøles. Vandet ledes herefter retur til grundvandsmagasinet.

Løsningen reducerer elforbruget til kølekompressoren. Det lavere elforbrug er til gavn for det globale miljø.

En god forretning
Investeringen i grundvandskøling har typisk en meget kort tilbagebetalingstid på helt ned til under fem år.

De opnåede energibesparelser sammenlagt med tilskuddet fra NRGi Net A/S, betyder, at der er en yderst god forrentning af anlægget. I GM Plast A/S’ tilfælde er den realiserede besparelse på 658,025 MWh, og man forventer at have tilbagebetalt anlægget efter ca. tre år.

Effekten ses med det samme
Ifølge bestyrelsesformand Ejner Gram Mogensen har virksomheden kunnet se effekten af energioptimeringen med det samme. Udgiften til energi – og energiafgifterne – er faldet betragteligt. Man har endda konstateret, at der er flere besparelser end først beregnet, hvilket udløser et endnu større tilskud og dermed reducerer tilbagebetalingstiden yderligere.

DET ER NEMT!

SPARRING IGENNEM HELE FORLØBET

GM Plast A/S havde inden projektets opstart kontakt med en rådgiver fra NRGi Net A/S (i dag KONSTANT), der oplyste om tilskudsmulighederne til energioptimerende tiltag. GM Plast A/S indgik herefter en tilskudsaftale. Efter endt installation indsendte virksomheden dokumentation, hvorefter tilskuddet blev udbetalt.

GM Plast A/S er meget tilfredse med samarbejdet med NRGi Net A/S. Ejner Gram Mogensen havde ”god sparring med rådgiveren fra NRGi Net A/S, hvilket gjorde, at alt klappede”.

Tilskud fra KONSTANT
KONSTANT yder tilskud til energiforbedringer som udskiftning af kedler, forbedring af klimaskærm og installation af varmepumper.

Man skal være opmærksom på, er, at tilskudsaftalen med KONSTANT skal være indgået, inden projektet startes op. Der må altså ikke være indgået aftale om køb/levering af energibesparende materialer, udstyr mv. eller bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.

Når projektet er gennemført, indsendes dokumentation for arbejdets udførelse, og tilskuddet udbetales. Ved udbetaling af tilskud overdrages tilskrivningsretten til besparelsen til KONSTANT.